14 พฤษภาคม 2021

ร.ฟ.ท. ไฟเขียว “ฟิกท์ แอสโซซิเอท” พัฒนาระบบการเงิน-บัญชี

28 Sep 2020 15:58 น.
อ่าน 359 ครั้ง

ร.ฟ.ท. ไฟเขียว “ฟิกท์ แอสโซซิเอท” พัฒนาระบบการเงิน-บัญชี

ร.ฟ.ท. จ้าง “ฟิกท์ แอสโซซิเอท” พัฒนาระบบการเงินและการบัญชี วงเงินกว่า 300 ล้าน หวังขยายผลไปสู่การจัดทำระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร


ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ลงนามจ้าง บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด บริษัทไอที ในโครงการจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี หรือ Financial Management Information System (FMIS) ของ ร.ฟ.ท โดยมีมูลค่าสัญญา 301.5 ล้านบาท เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชี  ให้เป็นระบบสารสนเทศ (IT) สามารถบูรณาการข้อมูลให้ทุกหน่วยงานใน ร.ฟ.ท. ใช้ประกอบการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บนฐานข้อมูลเดียวกัน ตลอดจนการออกรายงานบนระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และขยายผลไปสู่การจัดทำระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร หรือ Enterprise Resource Planning  (ERP) อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป

ร.ฟ.ท. ไฟเขียว “ฟิกท์ แอสโซซิเอท” พัฒนาระบบการเงิน-บัญชี

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เป็นประธานในพิธีลงนามจ้าง บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอทจำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี ( Financial Management Information System : FMIS) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมี นายสุชาติ ศรีวรางกูล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ  ฟิกท์ กรุ๊ป ในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้ลงนามร่วมในสัญญามูลค่ากว่า 301.5 ล้านบาท ภายใต้กรอบการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1,461 วันในช่วงเวลาที่ผ่านมา ข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีของ ร.ฟ.ท. ยังมีปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานสำหรับการบริหารจัดการ และการตัดสินใจในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการปิดบัญชีตามกำหนดของงวดปีบัญชี 

ร.ฟ.ท. ไฟเขียว “ฟิกท์ แอสโซซิเอท” พัฒนาระบบการเงิน-บัญชี

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ให้ข้อมูลว่า การบูรณาการข้อมูลทั้งหมดของการรถไฟฯ เพื่อให้การทำงานทั้งหมดของทุกหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความถูกต้อง ลดระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด และสำคัญที่สุดคือการช่วยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์หลักของโครงการจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี (Financial Management Information System : FMIS) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีดังนี้

1) จัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านการเงินและการบัญชีให้เป็นระบบสารสนเทศแบบ Web Application เชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างไร้รอยต่อ

2) พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านการบัญชีให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น

3) เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานด้านการเงินและการบัญชีให้มีความถูกต้องรวดเร็ว และลดระยะเวลาในการดำเนินงาน ข้อมูลไม่คลาดเคลื่อน ซ้ำซ้อน และไม่ล้าสมัย สามารถทำการตรวจสอบย้อนหลังได้

4) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในแต่ระบบที่มีอยู่เดิมและ/หรือ ระบบใหม่ที่กำลังจะพัฒนา ลดภาระงานในการบันทึกรายการข้อมูลซ้ำซ้อน และป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกรายการข้อมูลทางบัญชี

5) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีระบบการปรับปรุงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องการปิดบัญชีในแต่ละช่วงเวลา

6) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีรูปแบบรายงานทางการเงินและการบัญชี ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และมีรายงานการใช้งานตามที่ ร.ฟ.ท. ต้องการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และ

7) ลดความยุ่งยากในการติดตามและรวบรวมแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงานประมาณ และช่วยให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

ด้าน นายสุชาติ ศรีวรางกูล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทในเครือ ฟิกท์ กรุ๊ป ในฐานะกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด กล่าวว่า เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา “ฟิกท์ แอสโซซิเอท” ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบแผนที่ (GIS) และระบบสารสนเทศ(MIS) เป็นงานสำรวจแนวเขตที่ดินของ ร.ฟ.ท. จำนวน 234,976 ไร่ ทั่วประเทศ บันทึกเป็นฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีมูลค่าสัญญา 314 ล้านบาท ดังนั้นในครั้งนี้จึงเชื่อว่า ร.ฟ.ท. ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ “ฟิกท์ แอสโซซิเอท” ทั้งในแง่ของความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจในเนื้องานและการออกแบบระบบงานสารสนเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 12 ปี โดยมีประสบการณ์ออกแบบ จัดทำระบบและเป็นที่ปรึกษาด้านไอทีให้แก่หน่วยงานราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมาอย่างต่อเนื่อง

 

โครงการ FMIS ที่ ฟิกท์ แอสโซซิเอท ได้ดำเนินการในครั้งนี้ สอดคล้องไปกับแนวทางของ ร.ฟ.ท. ที่จะมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญ เพื่อปรับเปลี่ยนการรถไฟฯ เข้าสู่การให้บริการยุคดิจิทัล เพื่อสามารถให้บริการแก่ประชาชนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนฟื้นฟูการรถไฟฯ 

 

โครงการ FMIS จะเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทำงานและยกระดับขีดความสามารถขององค์กรโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น 

 

การได้รับความเชื่อมั่นจากการรถไฟฯ ใน 2 โครงการเป็นความท้าทายและบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของ ฟิกท์ แอสโซซิเอท เชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งมอบงานคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพแก่การบริหารจัดการของการรถไฟฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend