9 มีนาคม 2021

ล้มโต๊ะ “ค่าน้ำร้อนน้ำชา” เอามั๊ย ขอใบอนุญาตได้ 24 ชม.

12 Sep 2020 10:05 น.
อ่าน 5,042 ครั้ง

ล้มโต๊ะ “ค่าน้ำร้อนน้ำชา” เอามั๊ย ขอใบอนุญาตได้ 24 ชม.

ล้มโต๊ะ “ค่าน้ำร้อนน้ำชา” เอามั๊ย ขอใบอนุญาตได้ 24 ชม. : คอลัมน์ทางออกนอกตำรา ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3609 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 13-16 ก.ย.2563 โดย... บากบั่น บุญเลิศ


 

ล้มโต๊ะ

“ค่าน้ำร้อนน้ำชา”

เอามั๊ย!

ขอใบอนุญาตได้ 24 ชม.
 

     7 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารโลกได้ประกาศผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประจำปี 2563 (Doing Business 2020) รวม 190 ประเทศ ผลปรากฏว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 21 ดีขึ้น 6 อันดับ จากปีที่แล้ว โดยไทยได้คะแนน 80.10 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.65 คะแนน เป็นอันดับที่ดีที่สุดของไทยในรอบ 6 ปี ขึ้นมาใกล้เคียงกับสิงคโปร์ ซึ่งอยู่อันดับ 2 (86.20 คะแนน) และมาเลเซีย อันดับ 12 (81.50 คะแนน)
 

     อันดับดีขึ้นเป็นผลจากความพยายามของภาครัฐที่พยายามลดขั้นตอนการขออนุมัติ การนำระบบดิจิทัลเข้ามาให้บริการภาครัฐ รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ดีขึ้น รวมถึงการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุน
 

     ผมเข้าไปตรวจสอบอันดับดีขึ้นมาจาก 2 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง มีอันดับดีขึ้นจากอันดับ 67 (71.86 คะแนน) มาอยู่ในอันดับ 34 (77.30 คะแนน) เป็นผลมาจากการดำเนินการลดขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้างลงจาก 19 ขั้นตอน เหลือ 14 ขั้นตอน และลดระยะเวลาดำเนินการลงจาก 118 วัน เหลือ 113 วัน
 

     (2) ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย มีอันดับที่ดีขึ้นจากอันดับ 15 (75.00 คะแนน) มาอยู่ในอันดับ 3 (86.00 คะแนน) จากการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 9 คะแนน จาก 10 คะแนน     อันนี้เป็นผลงานของรัฐบาล ลุงตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมิต้องสงสัย และควรที่ปรบมือให้
 

     แต่ยังไม่พอ ผมเรียกร้องให้ประเทศไทยยังต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้มีความสะดวก และเอื้อต่อการแข่งขันของผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ในระยะยาว และผลประโยชน์จากการปฏิรูป จะนำมาซึ่งการลงทุนและการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตแน่นอน
 

     ความฝันของผมเป็นจริงเร็วขึ้นกว่าที่คาดคิด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีรัฐบาลลุงตู่นี่แหละ มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เสียด้วย
 

     มติครม.รอบนี้มีว่าอย่างไรบ้าง ผมย่อยออกมาให้คนไทยได้เห็นภาพแบบชัดๆ ดังนี้
 

     1.ให้ก.พ.ร. กับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) นำระบบ Biz Portal ที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อขออนุญาตกับหน่วยงานราชการผ่านระบบออนไลน์ ให้สามารถยื่นคำขอได้ครบวงจรธุรกิจในครั้งเดียว กรอกแบบฟอร์ม จัดเตรียมเอกสารเพียงชุดเดียว ติดตามสถานะคำขออนุญาตตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องไปยื่นคำขอหลายหน่วยงาน ลดภาระในการเดินทางติดต่อราชการ จากที่ใช้อยู่กับ 25 ประเภทธุรกิจ 78 ใบอนุญาต อาทิเช่น ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจร้านค้าปลีก ธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็กและโรงแรม โดยให้แก้ไขกฎระเบียบ กฎหมายที่เป็นอุปสรรค์ในการขออนุญาตให้ขยายวงออกไปให้ครอบคลุมในส่วนที่เป็นภาระประชาชนให้มากที่สุด
 

     โดยให้ดำเนินการเสนอแก้ไขกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติที่มีปัญหามาให้ครม.พิจารณาให้แล้วเสร็จใน 3-6 เดือน
 

     แล้วกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังติดขัดนั้นมีมากน้อยแค่ไหน พบว่ามีกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีข้อจำกัดทางกฎหมายอยู่ 84 ฉบับ เป็นพระราชบัญญัติ 13 ฉบับ เป็นกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่ต้องแก้ไข 28 ฉบับ เป็นประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง ที่เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ 43 ฉบับ
 

     เห็นข้อมูลแล้วอึ้งกิมกี่มั๊ยครับ...มันบอกเราว่าประเทศไทยในระยะที่ผ่านมามอบอำนาจให้ส่วนราชการ มีอำนาจในการออกระเบียบปฏิบัติที่ไม่เอื้อต่อการยกระดับพัฒนาการแข่งขันอื้อซ่าจริงๆ
 

     อยากรู้ใช่มั่ยว่า ครม.รัฐบาลลุงตู่ เขาตัดสินใจแก้ปัญหานี้อย่างไร....ครม.ประยุทธ์2/2 ตัดสินใจแบบนี้
 

     1.กรณีมีการระบุวิธีการขออนุญาต การกำหนดสถานที่ยื่น/ต่ออายุ ให้หน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาต สถานที่ยื่นคำขอ การต่ออายุใบอนุญาต รวมถึงการขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชำรุด เสียหายหรือสูญหาย แล้วแต่กรณี โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกวิธีหนึ่ง และให้ถือว่า มีผลโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนดไว้....ยอดเยี่ยม
 

     2.กรณีการชำระค่าธรรมเนียม ให้หน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต รวมถึงการรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย แล้วแต่กรณี โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกวิธีหนึ่ง และให้หน่วยงานต้องจัดทำใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วย (e-Receipt) และให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนดไว้....สุดยอด
 

     3.กรณีการลงนามในใบอนุญาต/หนังสือรับรอง ให้หน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการลงลายมือในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมายถึงให้ใช้ลายมือชื่อทางอิเลคทรอนิกส์ได้...ชัดเจนมั้ยครับ
 

     4.กรณีการกำหนดวิธีการแจ้งผลการพิจารณา และการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรอง ให้หน่วยงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรอง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) อีกวิธีหนึ่งด้วย ส่วนการแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ ให้กำหนดแนวทางการจัดส่งผ่านช่องทาง Digital Inbox เพื่อเป็นช่องทางในการรับใบอนุญาตได้ด้วย...เจ๋งหรือไม่
 

     5.กรณีการระบุให้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต/แสดงใบอนุญาตและเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าว ให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนข้อความเดิมในกฎหมาย “ให้ผู้รับอนุญาตเตรียมใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถแสดงถึงการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม” ...ดีมั้ยครับ สะดวกมั๊ยครับ


     คราวนี้มีเงื่อนไขอีกว่า แล้วบรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่สามารถแก้ไขได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีจะทำอย่างไร ครม.ลุงตู่สั่งชัดเลยว่า ให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ภายหลังจากครม.มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ ...แปลไทยเป็นไทยว่า หน่วยงานราชการต้องแก้ระเบียบที่ออกกันเองโดยไม่ต้องขออนุมัติจากครม.ให้เสร็จใน 60 วัน...ตะแล่ม ตะแล่ม ตะแล่ม
 

     บรรดากฎกระทรวง หรือประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจาก ครม.นั้น มติครม.เมื่อวันที่ 8 กันยายนกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ภายหลังจากครม.มีมติเห็นชอบ
 

     ส่วนข้อติดขัดตัวพ่อที่เป็นพระราชบัญญัตินั้น มติครม.ลุงตู่ 2/2 เมื่อวันที่ 8 กันยายนกำหนดว่า ให้ ก.พ.ร. เร่งนำเสนอแก้ไขต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อปรับแก้กฎหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีและให้แก้ไขกฎหมายลำดับรองภายใน 3 เดือน นับแต่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ ว่ากันว่า พ.ร.บ.ตัวพ่อที่มีกฎหมายลูกและกฎระเบียบที่ต้องแก้ไขเพราะเป็นข้อจำกัดและเป็นอุปสรรคในการขออนุญาตในกลุ่มนี้มีอยู่ถึง 23 ฉบับ (21 ใบอนุญาต/เอกสาร) เชียวแหละ
 

     ใครจะว่าอย่างไรผมไม่รู้ ผมรู้แต่ว่า มติครม.แบบนี้แหละที่ประเทศต้องการ ใครด่าลุงตู่อย่างไรผมไม่รู้ แต่รอบนี้เอาใจไปเลยเพราะถ้าไม่ขจัดปัญหาการใช้อำนาจของหน่วยงานรัฐออกไป ประชาชนมีแต่โดนรีด โดนไถอยู่ตลอด
 

     ต้องจ่ายมากเท่าไหร่นะหรือ ...ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโน เคยเขียน "เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างนี้ถ้าให้นายช่างของหน่วยงานเป็นผู้เขียนแบบก็จะได้อนุมัติเร็ว" แต่ต้องทำใจจ่ายแพงและได้แบบไม่สวยนัก มีตั้งแต่ 3,000-5,000 บาท หรือ 50,000 บาท
 

     ขออนุญาตก่อสร้างทั้งโครงการ บ้านเดี่ยว/ตึกแถว 5,000-7,000 บาทต่อหลัง ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น 3,500 บาทต่อหลัง บ้านแฝดบ้านแถวสองชั้น 3,000 บาทต่อหลัง คอนโดไม่เกิน 8 ชั้น อาคารละ 100,000 บาท เกินกว่า 8 ชั้นอาคารละ 500,000 บาท
 

     ขอใบอนุญาตจัดสรร 50,000-80,000 บาท ค่าออกเอกสารสิทธิ์ห้องชุดคอนโด ห้องละ 1,000 บาท ค่าทำรังวัดที่ดินนอกรอบ ไร่ละ 1,000 บาท รังวัดเป็นทางการ เหมารวม 20,000-25,000 บาท การชี้แนวเขตที่ดินครั้งละ 3,000 บาท ทำผังและพล็อตโฉนด/ตรวจสอบผังรังวัด/เขียนโฉนดฝ่ายทะเบียน รายการละ 12,000-15,000 บาท
 

     ค่าตัดแต่งต้นไม้หน้าโครงการ 2,000-3,000 บาท แต่ถ้าให้ ตัดหรือย้ายต้นไม้ต้องจ่ายเพิ่มเป็น 20,000-30,000 หมื่นบาท
 

     ขอสร้างบ้านตัวอย่าง  20,000-35,000 บาท สร้างห้องตัวอย่างคอนโด 180,000 บาท สร้างสำนักงานขาย 20,000-60,000 บาท สร้างที่พักคนงาน 20,000 บาท สร้างซุ้ม,ป้อมยาม,ป้าย 7,000-30,000 บาท สร้างรั้ว, เขื่อนกันดิน 30,000 บาท
 

     ขอสร้างสโมสร สระว่ายน้ำ 40,000-50,000 บาท ค่าเชื่อมทาง เชื่อมท่อน้ำทิ้ง รายการละ 10,000-50,000 บาท ค่าลัดคิวปักเสาไฟฟ้า 5,000 บาท  ทำถนน สะพานข้ามคลอง 90,000-120,000 บาท
 

     รัฐบาลลุงตู่ทำดีแบบนี้ ต้องชมกัน...ยืนอึ้ง นั่งนิ่งอยู่ทำไม ปรบมือให้สิครับ!555

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend