12 พฤษภาคม 2021

คดี “บอสกระทิงแดง” พลิก “อัยการ” แตกยับ

09 Aug 2020 05:00 น.
อ่าน 11,395 ครั้ง

คดี “บอสกระทิงแดง” พลิก “อัยการ” แตกยับ

คดี “บอสกระทิงแดง” พลิก “อัยการ” แตกยับ : คอลัมน์ทางออกนอกตำรา ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3599 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 9-12 ส.ค.2563 โดย... บากบั่น บุญเลิศ


 

คดี “บอสกระทิงแดง”

        พลิก

“อัยการ” แตกยับ
 

     คำสั่งเสร็จเด็ดขาดไม่ฟ้อง “บอส กระทิงแดง” วรยุทธ อยู่วิทยา ทายาทของครอบครัวกระทิงแดง ที่ขับรถด้วยความเร็วสูงชนดาบตำรวจตายคาที่เมื่อปี 2555 โดยที่บอสกระทิงแดง หนีคดีไปต่างประเทศร่วม 8 ปี กลายเป็นเรื่องอัปยศอดสูของผู้คนในประเทศในกระบวนการยุติธรรม
 

     คดีนี้กลายเป็นชนวนสำคัญไปสู่ข้อเรียกร้องให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เร่งทำการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นของพนักงานสอบสวน ทั้งตำรวจ และสำนักงานอัยการสูงสุด ที่เป็นต้นธารแห่งความยุติธรรม อย่างหนักหน่วงที่สุด
 

     เพราะถ้ากระบวนการยุติธรรม มีเจ้าหน้าที่ของรัฐตัดตอน-อำพรางคดี ตัดสาระสำคัญทั้งพยานวัตถุ พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ออกไปตามอำนาจแห่ง “เงินตรา” เมื่อไหร่ คุกจะมีไว้ขังคนจนอย่างเดียว
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
อย่างนี้ก็ได้หรอ คดี “บอส อยู่วิทยา” ตร.กลับลำความเร็วรถ
คดี“บอส อยู่วิทยา”พลิก“พฐ.”กลับลำความเร็วรถ177กม./ชม.
คดี "บอส อยู่วิทยา" พีระพันธุ์ ถามคุ้มไหม กระบวนการยุติธรรมพัง เพราะคน 2 คน
คดี“บอส อยู่วิทยา” ช่องโหว่ กระบวนการยุติธรรม
 

     สังคมไม่ได้สนใจ “บอส กระทิงแดง” ว่า เป็นใคร แต่ผู้คนสนใจว่าทำไมคนรวยหนีคดีไป 8 ปี และใช้บารมีเงินตราไปทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รักษากฎหมายต้องบิดคดีจนนำไปสู่คำสั่งเสร็จเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี คนปกติหาเช้ากินค่ำทำได้หรือไม่     ล่าสุดคดียุติธรรมอำพราง บอสกระทิงแดง ส่อแววพลิกเมื่อ “อรรถพล ใหญ่สว่าง” ประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) อดีตอัยการสูงสุด เมื่อปี 2556 ยันคำสั่งเสร็จเด็ดขาดสั่งไม่ฟ้อง “บอส กระทิงแดง” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 

     ประธาน ก.อ.ให้เหตุผล 6 ข้อ ในหนังสือที่ทำถึงอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ว่า เพราะ ร.ต.ต.พงษ์นิวัติ ยุทธภัณฑ์บริภาร อดีตอัยการสูงสุด เคยสั่งยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมไปแล้ว แต่กลับมีการรับเรื่องขอความเป็นธรรมอีก โดย ไม่ผ่าน อสส.พิจารณาแต่อย่างใด ผลที่ตามมาคือ คําสั่งตามฟ้องยังคงมีผลอยู่....
 

     หนังสือดังกล่าว เป็นบันทึกข้อความถึง นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด (อสส.) เรื่อง การแถลงข่าวผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะทํางานตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดี นายวรยุทธ อยู่วิทยา สรุปความได้ว่า
 

     ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมีประเด็นอันควรพิจารณาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน อัยการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ในการสั่งสําานวนของพนักงานอัยการ กรณีมีค่าสั่งไม่ฟ้องและผลของการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องเพิ่มเติมอีก ดังนี้
 

     1. กรณีพนักงานอัยการมีคําสั่งที่ไม่ฟ้อง และคําสั่งนั้นไม่ใช่คําสั่งของอัยการสูงสุด เมื่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไม่แย้งคําสั่งไม่ฟ้อง จึงเป็นคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง หากมีการแย้งคำสั่งของพนักงานอัยการ ให้ส่งสํานวนพร้อมกับความเห็นที่แย้งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อชี้ขาด เมื่ออัยการสูงสุดชี้ขาดไม่ฟ้อง จึงเป็นคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง คําสั่งในขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นคําสั่งโดยถูกต้องตามอํานาจหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบฯที่เกี่ยวข้องด้วยจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมาย
 

     ในกรณีที่ เดิมพนักงานอัยการมีคําสั่งไม่ฟ้องไว้แล้ว แต่มีการกลับคำสั่งเป็นคำสั่งไม่ฟ้องตามระเบียบฯ ข้อ 6 กำหนดว่า “ในกรณีที่เห็นควรกลับความเห็นหรือกลับคําสั่งเดิม ให้เสนอตามลําดับชั้นจนถึงอธิบดีเพื่อพิจารณาสั่ง เว้นแต่ความเห็น หรือคำสั่งเดิมนั้น เป็นของอธิบดี ให้เสนออัยการสูงสุด หรือรองอัยการสูงสุดผู้ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่ง”
 

     2. กรณีคดีมีการร้องขอความเป็นธรรมระเบียบฯ ข้อ 48 (การสั่งคดีกรณีร้องขอความเป็นธรรม) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 กําหนดว่า คดีที่มีการร้องขอความเป็นธรรมในกรณีที่จะมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทุกข้อหา หรือบางข้อหา ให้เสนอสํานวนพร้อมความเห็นตามลำดับชั้นถึงอธิบดี เพื่อพิจารณาสั่ง
 

     กรณีที่มีคำสั่งฟ้อง ให้ดําเนินการให้ได้ตัวผู้ต้องหามายื่นฟ้องต่อศาล และให้รีบทําบันทึกส่งคําร้องขอความเป็นธรรม สําเนาความเห็นและคำสั่ง พร้อมทั้งสําเนารายงานการสอบสวนเสนออธิบดีเพื่อทราบ
 

     กรณีดังกล่าวในวรรคก่อน หากเป็นกรณีที่ต้องกลับความเห็น หรือกลับคําสั่งเดิม หรือต้องถอนฟ้อง ให้นำความในข้อ 6 วรรคท้าย หรือข้อ 128 มาใช้บังคับแล้วแต่กรณี
 

     3. กรณีตามคดีนี้ ได้ความว่าในการร้องขอความเป็นธรรมหลายครั้งของ นายวรยุทธ อยู่วิทยา ผู้ต้องหา การร้องขอความเป็นธรรมในชั้นหลังที่มีประเด็นพิจารณาถึงคําให้การรองศาสตราจารย์ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม และรายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตํารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วยอัยการสูงสุด (ร.ต.ต.พงษ์นิวัติ ยุทธภัณฑ์บริภาร) ได้สั่งให้ยุติการพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมของผู้ต้องหาที่ 1 แล้ว ดังนั้นต้องถือว่า คําสั่งฟ้องที่สั่งไว้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย....
 

     4. หลังจากนั้น หากมีกรณีร้องขอความเป็นธรรมเข้ามาสู่การพิจารณาของพนักงานอัยการอีก การที่พนักงานอัยการคนใด จะหยิบยกเพื่อพิจารณาให้ความเป็นธรรม โดยสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมและมีคําสั่งใดๆ ใหม่ ต้องมีคําสั่งจากอัยการสูงสุดก่อน จึงจะดําเนินการได้ เพราะอัยการสูงสุดได้วินิจฉัยไว้แล้วให้ยุติการพิจารณากรณีร้องขอความเป็นธรรม


     หากพนักงานอัยการผู้ใด มีการหยิบยกการร้องขอความเป็นธรรมขึ้นพิจารณาอีก และมีคําสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม โดยมิได้ขอความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดก่อน ไม่น่าจะกระทําได้ และจะมีผลการดําเนินการในขั้นตอนต่อๆ มาทั้งหลายไม่ชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบฯ ทําให้คําสั่งต่างๆ ที่มีตามมา รวมทั้งคำสั่งไม่ฟ้อง ไม่อาจมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายได้
 

     5. กรณีที่รองอัยการสูงสุด หยิบยกการร้องขอความเป็นธรรมขึ้นพิจารณาอีกครั้ง ทั้งที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ยุติไปแล้ว จึงมีนัยสําคัญที่ควรพิจารณาว่า เกิดผลตามที่กล่าวมาตามข้อ 4 หรือไม่ หากเป็นผล ต้องถือว่าคําสั่งไม่ฟ้องยังไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบฯ การส่งสำนวนพร้อมความเห็นไปให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ พิจารณาแล้วไม่แย้งคําสั่ง ก็หาเป็นผลให้เกิดเป็นคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายไม่
 

     และคำสั่งฟ้องเดิมของอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ ต้องถือว่า ยังมิได้ถูกกลับ และมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอยู่
 

     6. ในการพิจารณากรณีการร้องความเป็นธรรมครั้งหลังจากที่อัยการสูงสุดท่านเดิม (ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร) มีคําสั่งให้ยุติการพิจารณาการร้องขอความเป็นธรรมก่อนหน้านั้นไปแล้ว
 

     ดังนั้น พนักงานอัยการผู้มีอานาจพิจารณาดําเนินการสังคดีดังกล่าวได้อีก ก็แต่เฉพาะอัยการสูงสุดเท่านั้น รองอัยการสูงสุดที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติราชการแทน ไม่มีอํานาจสั่งคดีดังกล่าว หากอัยการสูงสุดไม่ได้มีคําสั่งใด คําสั่งฟ้องของอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ ก็ยังคงใช้บังคับอยู่เช่นเดิม
 

     แต่ถ้าอัยการสูงสุดสั่งให้พิจารณาคําร้องขอความเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่ง อัยการสูงสุดก็มีอํานาจสั่งยุติการพิจารณาการร้องขอความเป็นธรรมหรือ สั่งสอบสวนเพิ่มเติม หรือกลับคําสั่งฟ้องตามความเห็นเดิม เป็นสั่งไม่ฟ้องก็ได้ ตามดุลพินิจที่เห็นว่า ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับพยานหลักฐานในสํานวน
 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณา อนึ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญและมีผลต่อความเชื่อถือศรัทธาที่ประชาชนมีต่อองค์กรอัยการ จึงใคร่ขอความเห็นของข้าพเจ้า ตามบันทึกนี้ เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย
 

     ตะแล่มๆๆ งานนี้สำนักงานอัยการสูงสุดแตกยับ
 

     ไม่ใครก็ใครมีคุก และอาจต้องโทษฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157 แน่ๆ
 

     อย่าลืมว่า พี่ใหญ่-อรรถพล ใหญ่สว่าง นั้นเคยเป็นอดีตอัยการสูงสุด และเป็นประธาน ก.อ.ที่มาจากการเลือกตั้งของอัยการทั่วไปประเทศลงคะแนนเลือกเข้ามาด้วยคะแนนสูงสุด 1,810 คะแนน เป็น ประธาน ก.อ.คนแรกที่มาจากการเลือกตั้งแบบบุคคล
 

     และหน้าที่ของกรรมการ ก.อ.รวม 13 คนนั้น มีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ และการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการอัยการที่กระทำผิดระเบียบ รวมทั้งการพิจารณาออกระเบียบบริหารงานบุคคลอัตรากำลังข้าราชการฝ่ายอัยการ
 

     ถ้าประธาน ก.อ.มีความเห็นแบบนี้ อัยการสูงสุดจะทำประการใด....ระทึก!

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend