PEA กำหนดวัน Off-Peak สำหรับอัตรา TOU ปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการ (27 กรกฎาคม 2563) ตามมติคณะรัฐมนตรี

27 ก.ค. 2563 เวลา 3:34 น.350

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 วัน และประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 กำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ Time of Use (TOU) ตั้งแต่เวลา 00.00 น. – 24.00 น. ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุดราชการตามปกติ และวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นช่วงเวลา Off – Peak

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานข้างต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแจ้งให้ทราบว่าวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวัน Off-Peak สำหรับปี 2563 โดยเป็นไปตามปฏิทิน TOU ที่แนบอยู่ท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ สามารถ Download ปฏิทินดังกล่าว ได้ที่ www.pea.co.th และwww.amr.pea.co.thหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Call Center หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร 0-2590-9125 และ0-2590-9127


ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง