7 พฤษภาคม 2021

45 ปีสัมพันธ์ไทย-จีนขยายความร่วมมือเชิงลึกทุกมิติ

01 Jul 2020 18:26 น.
อ่าน 1,710 ครั้ง

45 ปีสัมพันธ์ไทย-จีนขยายความร่วมมือเชิงลึกทุกมิติ

45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน สองชาติเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ขยายความร่วมมือเชิงลึกในทุกมิติ


วันนี้(1 ก.ค.63 ) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างไทย-จีน กับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน และทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์ในอนาคต ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 

1.นับตั้งแต่ที่ไทยและจีนได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2518 ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้มีความใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ และมีการขยายความร่วมมือเชิงลึกในทุกมิติ อันมีพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หยั่งลึกมาเป็นเวลายาวนานหลายศตวรรษ ตลอดจนการมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้ชิดกัน

 

2. การที่ไทยและจีนเห็นความสำคัญของการดำเนินความสัมพันธ์บนพื้นฐานของหลักการ การเคารพซึ่งกันและกัน การไม่แทรกแซงกิจการภายใน และการไว้เนื้อเชื่อใจกัน ทำให้นำไปสู่การยกระดับความสัมพันธ์เป็น “หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” (Comprehensive Strategic Partnership) เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2555 ซึ่งไทยจะยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวและสนับสนุนแนวทางการรวมประเทศอย่างสันติวิธีของจีน โดยจีนจะเคารพและสนับสนุนต่อบูรณภาพแห่งดินแดนของไทย เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกันต่อเสถียรภาพทางการเมือง รวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศ

 

3.ทั้งไทยและจีนต่างแสดงความพึงพอใจต่อการดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีผ่านกลไกและเวทีความร่วมมือ เช่น คณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน การหารือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน การประชุมคณะกรรมการนโยบายดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง กระทรวงกลาโหม-กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน คณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน และการประชุมระดับรัฐมนตรีไทย-จีนด้านความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ

 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในเชิงลึกและเชิงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายยังให้ความสำคัญกับการเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ.2560-2564) ให้มีผลที่จับต้องได้

                                                      45 ปีสัมพันธ์ไทย-จีนขยายความร่วมมือเชิงลึกทุกมิติ

 4.สำหรับทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์ในอนาคต

 

 4.1 ทั้งไทยและจีนต่างตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกัน ผ่านกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตและความมั่งคั่งของสองประเทศ อนุภูมิภาคและภูมิภาคในภาพรวม ท่ามกลางความผันแปรของเศรษฐกิจโลก

 

4.2 ทั้งไทยและจีนจะทำงานร่วมกันเพื่อให้ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ให้เป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของสันติภาพ เสถียรภาพ ความรุ่งเรือง และความยั่งยืนในภูมิภาค ผ่านกลไกที่นำโดยอาเซียน เช่น การประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three: APT) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus: ADMM Plus) เป็นต้น

 

 4.3 ทั้งไทยและจีน ยินดีต่อความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างการบูรณาการระหว่างแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 (Master Plan on ASEAN Connectivity 2025: MPAC 2025) กับข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ของจีน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกรอบความเชื่อมโยงต่างๆ และจะส่งเสริมการสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจสีน้ำเงินระหว่างอาเซียนกับจีน                  


บทสรุป รากฐานความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีนที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำพาความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านมีความก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง จากการขยายความร่วมมือเชิงลึกในทุกมิติ โดยเฉพาะการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลในระดับมณฑลของจีนที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์กับไทย ด้วยการจัดตั้งคณะทำงานในระดับส่วนกลางของไทยกับมณฑลของจีน 3 คณะ ได้แก่

 

คณะทำงานไทย-ยูนนาน คณะทำงานไทย–กวางตุ้ง และคณะทำงานไทย–กว่างซี เพื่อส่งเสริมกระบวนการโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจให้มุ่งสู่ความเปิดกว้าง มีความครอบคลุม มีความสมดุล และมีประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งสามารถรับมือกับความท้าทายที่น่าวิตกกังวลของโลกจากลัทธิปกป้องทางการค้าและการดำเนินการฝ่ายเดียว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลกอันเกิดจากโรคอุบัติใหม่ ดังกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้น

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend