ประกาศแล้ว พรฎ.ลดภาษีที่ดิน 90%

10 มิ.ย. 2563 เวลา 10:10 น.8.0k

เว็บไซต์ราชกิจจาฯประกาศพรฏ.ลดอัตราภาษีที่ดิน90%แล้ว เริ่มใช้บังคับ 11 มิ.ย.

 

 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทพ.ศ. 2563 แล้ว ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 137 ตอนที่ 42 ก ฉบับวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
    

พระราชกฤษฎีกานี้มีสาระสำคัญคือ ให้ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบ ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา 42 หรือมาตรา 94 แล้วแต่กรณี สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของปีภาษี พ.ศ. 2563สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้
    (1) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
    (2) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย
    (3) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม (๑) และ (๒)
    (4) ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
ประกาศแล้ว พรฎ.ลดภาษีที่ดิน 90%

ประกาศแล้ว พรฎ.ลดภาษีที่ดิน 90%