PM2.5 – ไวรัส ม.แม่ฟ้าหลวงงดเรียน-สอบ

15 มี.ค. 2563 เวลา 6:06 น.1.1k

พิษค่าฝุ่น PM2.5 –ไวรัสโควิด-19 ม.แม่ฟ้าหลวง ประกาศงดทำการเรียนการสอนในชั้นเรียน 16 มี.ค. – 19 เม.ย. และยกเลิกการสอบกลางภาค 23 มี.ค. – 28 มี.ค. นี้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ออกประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและยกเลิกการจัดสอบกลางภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือโดยพบว่าจังหวัดเชียงรายมีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  2.5 ไมครอน (PM2.5) สูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพในวงกว้าง รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มการระบาดรุนแรงเพิ่มขึ้น นั้น

PM2.5 – ไวรัส  ม.แม่ฟ้าหลวงงดเรียน-สอบ

เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าวและหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 จึงให้งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของทุกรายวิชาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์ผู้สอนทำการสอนชดเชยโดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสม และยกเลิกการจัดสอบกลางภาคโดยส่วนทะเบียนและประมวลผล ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 โดยให้อาจารย์ผู้สอนและ/หรืออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาพิจารณาดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลตามความเหมาะสม

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง