ตั้งคณะทำงานลุยจับเฟกนิวส์

17 ก.พ. 2563 เวลา 6:09 น.452

พบข่าวปลอมไวรัสโคโรนาถึง 41 ข่าว

   นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินประชาชน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการแต่งตั้ง “ผู้แทนเข้าร้องทุกข์” กล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหาย หรือเป็นเจ้าของข้อมูลที่มีการนำไปบิดเบือนเป็นข่าวปลอม และเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต

ตั้งคณะทำงานลุยจับเฟกนิวส์

   โดยเป็นแนวทางการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563  เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center)  ซึ่งกำชับให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือแก่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรับมือกับปัญหาการเผยแพร่ข่าวปลอมและการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ ที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน รวมทั้งในบางกรณีกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ

   สำหรับแนวทางการดำเนินงานตามมติ ครม. ดังกล่าว ประกอบด้วย 1. ให้กระทรวงดิจิทัลฯ ประสานแจ้งมติ ครม. ให้ทุกหน่วยงาน (ระดับกรม) ดำเนินการในการแต่งตั้งผู้แทนเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหายหรือเป็นเจ้าของข้อมูลที่มีการนำไปบิดเบือนเป็นข่าวปลอม และเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ดังกล่าว

   และ 2. เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) มีความเป็นกลาง สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน และสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชนได้ จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา 2 คณะ ได้แก่ คณะทำงานด้านวิชาการการสร้างการรับรู้ โดยมี นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ เป็นประธานคณะทำงาน และมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะทำงาน ให้ความรู้เชิงวิชาการ สร้างความตระหนักและการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันเฟคนิวส์ และคณะทำงานวิเคราะห์และคัดเลือกข่าว ก่อนส่งให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) ดำเนินการต่อไป ซึ่งจะมีนายภุชพงค์ โนดไธสง  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม  เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน โดยมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ร่วมเป็นคณะทำงาน ได้แก่ ผู้แทนจากกองทุนสื่อสร้างสรรค์, ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์, ข่าวจริงประเทศไทย, กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เป็นต้น 

ตั้งคณะทำงานลุยจับเฟกนิวส์

 

    สำหรับคณะทำงานวิเคราะห์และคัดเลือกข่าว จะมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการวิเคราะห์ ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายข่าวปลอม, ประสานข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าเข้าข่ายข่าวปลอมให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมดำเนินการ,  รายงานผลการดำเนินงานต่อ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

   นอกจากนี้ในที่ประชุม ยังได้มีการนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ในส่วนการดำเนินการประชาสัมพันธ์ประเด็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ว่า มีจำนวนเรื่องทั้งหมด 52 เรื่อง แบ่งเป็น ข่าวปลอม 41 เรื่อง ข่าวจริง 10 เรื่อง บิดเบือน 1 เรื่อง

ตั้งคณะทำงานลุยจับเฟกนิวส์

 

    “กระทรวงดิจิทัลฯ ยังมีกระบวนการทำงานร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศปอส.ตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ กับ ศปอส.ตร. ในกรณีที่ข่าวปลอมนั้น ๆ ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน สามารถรวบรวมข้อมูลและแจ้งต่อ ศปอส.ตร. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในทางคดีต่อไป” รมว.ดีอีเอสกล่าว

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง