สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (46)

05 ม.ค. 2563 เวลา 10:00 น.1.1k

คอลัมน์ทางออกนอกตำรา ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3537 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 5-8 ม.ค.2563 โดย... บากบั่น บุญเลิศ

 

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน'
ประวัติศาสตร์การประมูล (46)          ผมนำเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 224,544 ล้านบาท ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์การประมูลโครงการขนาดใหญ่ของไทยที่มีความล่าช้าในการเซ็นสัญญายาวนานที่สุด
กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด หรือซีพีและพันธมิตร เสนอวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 117,227 ล้านบาท น้อยกว่าคู่แข่งจึงชนะประมูล แต่กว่าจะมีการลงนามกันได้ต้องใช้เวลาเกือบ 1 ปี 
          สัญญาที่จะลงนามกันนั้นเป็นอย่างไร มาติดตามเรื่องสัญญาในเรื่องข้อพิพาทและการฟ้องร้อง ซึ่งว่าด้วยการเกิดขึ้นของเหตุผิดสัญญาในสาระสำคัญใน (3) เพื่อความชัดเจน คู่สัญญาตกลงว่าเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเหตุผ่อนผัน
          (ก) การไม่สามารถเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ กับบุคคลที่สาม รวมถึงการไม่สามารถเข้าทำสัญญาว่าจ้าง หรือสัญญาจัดหาเงินสนับสนุน หรือการไม่สามารถได้มาซึ่งเงินสนับสนุนภายใต้สัญญาจัดหาเงินสนับสนุน ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม
          (ข) การไม่ชำระเงินใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน
          (ค) การที่เอกชนคู่สัญญา ผู้รับจ้าง ผู้ผลิตหรือคู่สัญญาอื่นใดปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือการที่เอกชนคู่สัญญาไม่ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ผู้ผลิตหรือคู่สัญญาอื่นใดที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม หรือไม่ได้ดำเนินการจัดหาบุคลากรหรือลูกจ้างอย่างเพียงพอ และ
          (ง) ความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นกับงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้าและขบวนรถไฟ ซึ่งทำให้ทรัพย์สินดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากการให้บริการและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟของเอกชนคู่สัญญา
          28.2 สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในระหว่างการเกิดเหตุสุดวิสัย และเหตุผ่อนผัน
          (1) กรณีที่เหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2) ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบแจ้งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ภายในระยะเวลาสามสิบ (30)วันนับจากวันที่รับทราบถึงการเกิดขึ้นของเหตุนั้นและสามารถแจ้งให้ทราบได้ โดยหากไม่ได้แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด คู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวไม่สามารถยกเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1) หรือผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2) ขึ้นอ้างได้ ทั้งนี้ การแจ้งดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

          (ก) วันที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2)
          (ข) ลักษณะของเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.2(2) และยะยะเวลาที่คาดว่าเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2) นั้นจะคงอยู่
          (ค) ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ และ
          (ง) แนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันและเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2)
          (2) ในระหว่างเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2) ยังคงดำรงอยู่ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
          (ก) คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อที่จะป้องกันหรือลดผลกระทบหรือความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2) รวมถึงการพยายามใช้รูปแบบการดำเนินโครงการฯ อื่น เช่น การใช้บริการอื่น หรือการใช้วัสดุและอุปกรณ์อื่น และ
          (ข) คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2) กลับมาเป็นปกติในทันทีที่สิ้นสุดเหตุสุดวิสัยหรือไม่นั้น
          (3) ภายในระยะเวลาสามสิบ (30)วันนับจากวันที่สิ้นสุดเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1) หรือผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2) คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผล
กระทบมีหน้าที่ต้องแจ้งการสิ้นสุดลงของเหตุดังกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมกับหลักฐานที่พิสูจน์ผลกระทบหรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน
          28.3 ผลของการเกิดขึ้นของเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1) และเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2)กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2) และมีการดำเนินการตามข้อ 28.2 แล้ว ในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คู่สัญญาตกลงดังต่อไปนี้
          (1) คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนเฉพาะในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2) และไม่ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวผิดหน้าที่ใบส่วนนั้น อย่างไรก็ตามคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนต่อไปจนกว่า รฟท.จะสั่งการเป็นอย่างอื่น และคู่สัญญาจะตกลงเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นและการเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยและเหตุผ่อนผันดังกล่าว

 

          (2) กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2) ในช่วงระยะเวลาของงานในระยะที่ 1 ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1(1) ระยะเวลาของงานในระยะที่ 1 ในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2(2)(ก)และ/หรือระยะเวลาของงานในระยะที่ 1 ในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงค์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2(1)(ก) เอกชนคู่สัญญามีสิทธิขอขยายระยะเวลางานใดงานหนึ่งดังต่อไปนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1)หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2)1)งานในระยะที่ 1 ในส่วนของรถไฟความเร็วสูง 2)งานในระยะที่ 1 ในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยายตามข้อ 15.1(1)(ฉ) หรือ 3)งานในระยะที่ 1 ในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงค์ ตามข้อ 15.2(1)(ข)
          (3) กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2) ในช่วงระยะเวลาของงานในระยะที่ 2 ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1(2) เอกชนคู่สัญญายังคงมีสิทธิได้รับเงินที่รัฐร่วมลงทุนในโครงการฯ ในกรณีดังกล่าวไม่ให้มีการใช้ดัชนีวัดประจำปีมาใช้กับการให้บริการในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1) หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2) และ
          (4) คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิเลิกสัญญาร่วมลงทุนเพราะเหตุสุดวิสัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(1)หรือเหตุผ่อนผันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28.1(2) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 30.2(4)
          เป็นอย่างไรครับ เหตุสุดวิสัยในเงื่อนไขที่ตกลงกันพอรับได้มั้ยครับ เชื่อผมหรือไม่ไฮสปีดเทรนจะมีเงื่อนไขว่าด้วยเหตุสุดวิสัยสารพัด!

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (45)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (44)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (43)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (42)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (41)

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (40)

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง