สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (45)

31 ธ.ค. 2562 เวลา 11:00 น.715

คอลัมน์ทางออกนอกตำรา ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3536 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 2-4 ม.ค.2563 โดย... บากบั่น บุญเลิศ

 

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน'

ประวัติศาสตร์การประมูล (45)

 

     ผมนำเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 224,544 ล้านบาท ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์การประมูลโครงการขนาดใหญ่ของไทยที่มีความล่าช้าในการเซ็นสัญญายาวนานที่สุด

     กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด หรือซีพีและพันธมิตร เสนอวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 117,227 ล้านบาท น้อยกว่าคู่แข่งจึงชนะประมูล แต่กว่าจะมีการลงนามกันได้ต้องใช้เวลาเกือบ 1 ปี

     สัญญาที่จะลงนามกันนั้นเป็นอย่างไร มาติดตามเรื่องสัญญาในเรื่องข้อพิพาทและการฟ้องร้อง ซึ่งว่าด้วยการเกิดขึ้นของเหตุผิดสัญญาในสาระสำคัญ

     กรณีเหตุผิดสัญญาในสาระสำคัญตามข้อ 21(1) เกิดขึ้น รฟท.จะแจ้งให้เอกชนคู่สัญญาแก้ไขเหตุผิดสัญญาในสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27(1) และเอกชนคู่สัญญาจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ รฟท.กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบ (90)วันนับจากวันที่ได้รับการบอกกล่าวนั้น ซึ่ง รฟท.อาจขยายระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าวออกไปได้อีก หากเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและมีเหตุผลสมควร

     ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวมิได้รับการแก้ไขเยียวยาภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป รฟท.จะแจ้งให้ผู้สนับสนุนทางการเงินทราบเพื่อให้ผู้สนับสนุนทางการเงินใช้สิทธิแก้ไขเยียวยาโครงการฯ (Funders’ step-in rights) และ/หรือใช้สิทธิเสนอนิติบุคคลที่เข้าแทนที่เพื่อเข้ามารับโอนสิทธิและหน้าที่ของเอกชนคู่สัญญา ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาที่เข้าทำโดยตรงกับผู้สนับสนุนทางการเงิน

     28. เหตุสุดวิสัยและเหตุผ่อนผัน (1) เหตุสุดวิสัย หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความผิดของคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบและทำให้คู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาร่วมลงทุนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ว่าคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น ทั้งนี้ เหตุสุดวิสัยหมายความรวมถึงเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อโครงการฯอย่างมีนัยสำคัญ ดังต่อไปนี้

     (ก) ภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการหรือไม่) การบุกรุกหรือการรุกลํ้าอธิปไตยจากศัตรูหรือกองกำลังฝ่ายตรงข้ามต่างชาติ

 

     (ข) การก่อกบฏ การจลาจล ความวุ่นวายภายในประเทศ เหตุการณ์การประท้วงหรือการประชุมทางการเมือง การก่อการร้ายหรือการต่อต้านการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรมทางการเมือง

     (ค) การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี วัตถุระเบิด รังสีก่อประจุ เว้นแต่เอกชนคู่สัญญาเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

     (ง) การปนเปื้อนของสารเคมี หรือการปนเปื้อนทางชีวภาพที่เกิดจากโรงงาน และ/หรือ พื้นที่ของโครงการฯ เว้นแต่เอกชนคู่สัญญาเป็นผู้ก่อให้เกิดการปนเปื้อนดังกล่าว

     (จ) การกระทำการหรือไม่กระทำการใดๆ ของรัฐบาลดังต่อไปนี้

     1) การกระทำใดๆ ซึ่งส่งผลให้การอนุมัติสิ้นสุดลงโดยไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของ รฟท. หรือ

     2) การที่เอกชนคู่สัญญาไม่ได้รับการอนุมัติ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม แม้ว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว

     (ฉ) ภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว โรคระบาด สึนามิ อุทกภัยที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติ วาตภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นใด

     (ช) การนัดหยุดงานของลูกจ้างหรือพนักงาน เว้นแต่กรณีการนัดหยุดงานที่เกิดจากพนักงานหรือลูกจ้างของคู่สัญญาฝ่ายที่กล่าวอ้างเหตุสุดวิสัย

     (ซ) อุบัติเหตุหรือการระเบิดอย่างรุนแรง เว้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของคู่สัญญาฝ่ายที่อ้างถึงเหตุสุดวิสัย

 

     (ฌ) การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย

     (ญ) การเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ เนื่องจากการออกแบบ และ/หรือทางที่เกี่ยวข้องของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้มาจากความผิดของเอกชนคู่สัญญา และไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโดยเอกชนคู่สัญญา

     (2) เหตุผ่อนผัน หมายถึง เหตุซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อฐานะทางการเงินของเอกชน คู่สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

     (ก) ความผันผวนอย่างมากทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้

     1) ดัชนีราคาผู้บริโภค รวมทุกรายการ (CPI-ALL Commodities) ของกรุงเทพมหานครซึ่งประกาศเป็นรายปีโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในปีใดมีอัตราเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละเก้า (9%)ต่อปี หรือ

     2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีความผันผวนอย่างรุนแรงอันเป็นผลให้เอกชนคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้เงินตราต่างประเทศ แม้ว่าจะได้มีการดำเนินการในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไว้ตามสมควรแล้ว ทั้งนี้ เอกชนคู่สัญญาต้องแสดงหลักฐานพิสูจน์ดังกล่าวด้วย หรือ

     3) มีภาวะเงินเฟ้อหรือมีภาระดอกเบี้ยสูงเป็นระยะเวลานาน เป็นเหตุให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยสำหรับเงินสกุลบาทที่ให้กู้แก่ลูกค้าชั้นดี (Minimum Loan Rate) ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่สี่ธนาคารสูงกว่าร้อยละสิบห้า (15%)ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR (London Interbank Offered Rate) สำหรับระยะเวลาหนึ่ง (1)ปี สูงกว่าร้อยละเก้า (9%)ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบสอง (12) เดือนติดต่อกัน

     (ข) การกระทำการหรือการงดเว้นการกระทำการของรัฐบาลซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุนนี้

     เห็นท่าการทำงานในโครงการรถไฟความเร็วสูงจะยุ่งกันละพี่น้องเอ๋ย!

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (44)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (43)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (42)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (41)

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (40)

แท็กที่เกี่ยวข้อง