สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (43)

26 ธ.ค. 2562 เวลา 11:00 น.1.4k

คอลัมน์ทางออกนอกตำรา ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3534 หน้า 6 ระหว่างวันที่ 26-28 ธ.ค.62 โดย.... บากบั่น บุญเลิศ


สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน'
ประวัติศาสตร์การประมูล (43)     ผมนำเสนอโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 224,544 ล้านบาท ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์การประมูลโครงการขนาดใหญ่ของไทยที่มีความล่าช้าในการเซ็นสัญญายาวนานที่สุด

     กลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด หรือซีพีและพันธมิตร เสนอวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 117,227 ล้านบาท น้อยกว่าคู่แข่งจึงชนะประมูล แต่กว่าจะมีการลงนามกันได้ต้องใช้เวลาเกือบ 1 ปี 

     สัญญาที่จะลงนามกันนั้นเป็นอย่างไร มาติดตามเรื่องข้อพิพาทและการฟ้องร้องทั้งเอกชนและการรถไฟฯ

     24.2 ข้อตกลงกระทำการของ รฟท. (1) รฟท.จะเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งมอบพื้นที่ของโครงการฯ ให้แก่เอกชนคู่สัญญา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน

     ทั้งนี้ รฟท.จะมีดำรงไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการฯตลอดระยะเวลาของโครงการฯ โดยปราศจากภาระติดพันใดๆ และจะไม่ทำการจำหน่ายหรือมอบให้ หรือตกลงที่จะจำหน่ายหรือมอบให้ซึ่งสิทธิปัจจุบันหรือสิทธิในอนาคต หรือประโยชน์ในส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ของโครงการฯ

     เพื่อประโยชน์ของสัญญาร่วมลงทุนในกรณีต้องใช้ที่ดินของหน่วยงานของรัฐ รฟท.จะช่วยประสานกับหน่วยงานดังกล่าวในการให้เอกชนคู่สัญญามีสิทธิในการครอบครอง เข้าถึงและใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของโครงการฯ ตลอดจนการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับรถไฟการให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟและการพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ทางนํ้าและถนนดังกล่าว

     (2) หาก รฟท.ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ของโครงการฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24.2(1) โดยไม่ใช่ความผิดของเอกชนคู่สัญญา คู่สัญญาตกลงว่า รฟท.จะพิจารณาขยายระยะเวลาของงานในระยะที่ 1 ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1(1)และ/หรือระยะเวลาของงานในระยะที่ 1 ในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2(2)(ก) ออกไปก็ได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1(1)(ฉ) โดยการขยายระยะเวลานี้จะไม่ส่งผลกระทบหรือทำให้ระยะเวลาของงานในระยะที่ 2 ในส่วนของรถไฟความเร็วสูงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.1(2) และระยะเวลาของงานในระยะที่ 2 ในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2(2)(ข) สั้นลง

     ทั้งนี้ ในระหว่างที่มีการขยายระยะเวลาออกไปตามข้อนี้ หากมีการเริ่มการให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของรถไฟความเร็วสูง และ/หรือแอร์พอร์ต เรลลิงค์ส่วนต่อขยายก่อนกำหนดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1(1)(ฉ) รฟท.และเอกชนคู่สัญญาจะตกลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนที่เอกชนคู่สัญญาจะต้องแบ่งให้กับ รฟท.ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15.1(1)(ฉ)3) โดยเอกชนคู่สัญญาตกลงและยอมรับว่าผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับนั้นครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเอกชนคู่สัญญาทั้งหมดแล้ว และเอกชนคู่สัญญาตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติมจาก รฟท.เพราะเหตุส่งมอบพื้นที่ของโครงการฯ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24.2(1)อีก

 

     (3) การใช้สิทธิใดๆ ของ รฟท.ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้สัญญาร่วมลงทุนนี้ รฟท.จะคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ ประโยชน์ของโครงการฯ และความต่อเนื่องในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนของโครงการฯ เป็นสำคัญ

     (4) รฟท.ตกลงรับรองและรับประกันว่าภายใต้เขตทางรถไฟ ซึ่งจะปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาร่วมลงทุนหมายเลข 6 (แผนการส่งมอบพื้นที่ของโครงการฯ) และขอบเขตพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับโครงการเกี่ยวกับรถไฟ สามารถรับการจัดทำโครงการรถไฟความเร็วสูงได้เพียงโครงการเดียว คือโครงการฯ และไม่มีโครงการอื่นที่เกี่ยวกับการเดินรถไฟในพื้นที่ข้างต้นที่ รฟท.รับผิดชอบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของ รฟท.ในการดำเนินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือโครงการที่อยู่ในแผนการดำเนินงานของ รฟท.ก่อนวันที่เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนหรือโครงการที่ รฟท.ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

     (5) ในกรณีที่เอกชนคู่สัญญาร้องขอเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการระดมเงินทุนจากผู้สนับสนุนทางการเงิน รฟท.จะให้ความร่วมมือ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิและหน้าที่ของ รฟท.ให้ด้อยลงไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน

     25. ข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหาย นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน เอกชนคู่สัญญาจะต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ รฟท.ผู้ที่ได้รับความเสียหาย หรือบุคคลที่ รฟท.กำหนดจากกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

     (1) บรรดา ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย รฟท.ได้จ่ายให้แก่บุคคลที่สาม อันเกิดจากการดำเนินการหรือละเว้นการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับโครงการฯ เกี่ยวกับโครงการฯ ของเอกชนคู่สัญญา (รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้เกี่ยวข้องของเอกชนคู่สัญญา)และ/หรือผู้รับจ้างรายใด รวมถึงการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับรถไฟ หรือการให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟ การไม่ดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ของโครงการฯ และ/หรือมีสิ่งโสโครก สิ่งปฏิกูล หรือมลพิษใดๆ ในพื้นที่ของโครงการฯ การพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ หรือการดำเนินกิจการพาณิชย์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาร่วมลงทุน

 

     (2) ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายอันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการฯ รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำของเอกชนคู่สัญญา บริวาร (รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง) หรือผู้รับจ้างของ หรือผู้เช่าช่วงหรือผู้ใช้ประโยชน์ตามข้อ 16.1 ของเอกชนคู่สัญญา

     (3) บรรดาค่าสินไหมทดแทนหรือเงินจำนวนใดๆ ที่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ รฟท.ได้ชดใช้ให้แก่บุคคลอื่นไป อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำการของเอกชนคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ (รวมถึงลูกจ้าง ตัวแทน ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของเอกชนคู่สัญญา) และกรณีที่ รฟท.หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ รฟท.ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้รับผิดไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา หรือทางปกครองอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว เอกชนคู่สัญญาจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินจำนวนดังกล่าว รวมถึงค่าทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ รฟท.อันเนื่องมาจากการถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องดังกล่าว ให้แก่ รฟท.และ/หรือ บุคคลที่ รฟท.กำหนด

     (4) ทรัพย์สินของ รฟท.ที่ รฟท.มอบให้เอกชนคู่สัญญาใช้หรือครอบครองในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับโครงการฯ สูญหาย เสียหาย เสื่อมค่า (เว้นแต่เพราะเหตุจากการใช้งานตามปกติ) หรือไร้ประโยชน์ หรือไม่สามารถใช้ในการดำเนินโครงการฯ ได้ หรือ

     (5) เอกชนคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ รฟท.

     นี่คือคัมภีร์ที่จะมีการฟ้องร้องกันในอนาคตหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำไม่ได้ แต่ท่านว่าใครฟ้องใคร!

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (42)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (41)

สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (40)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (39)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (38)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (37)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (36)
สัญญา 'ไฮสปีด 3 สนามบิน' ประวัติศาสตร์การประมูล (35)

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง