คมนาคมเร่งจัดระบบตั๋วร่วมแก้จราจร

27 ส.ค. 2562 เวลา 11:11 น.700

มีความพยายามหลายยุคหลายสมัยสำหรับการจัดทำระบบตั๋วร่วม อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ  ค่าผ่านทาง รถไฟฟ้า แก้ปัญหารถติดลดค่าเดินทางที่ถูกลง     

คมนาคมเร่งจัดระบบตั๋วร่วมแก้จราจร

 ทั้งนี้ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ครั้งที่ 26 - 2/2562  นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท ขนส่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

คมนาคมเร่งจัดระบบตั๋วร่วมแก้จราจร

ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าและติดตามแนวทาง บริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  ได้แก่ 1. การดำเนินงานจัดทำแผนแก้ปัญหาการจราจรที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ โดยกรมทางหลวง (ทล) ได้ศึกษา ออกแบบ และสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านเทคนิคและกฎหมาย สำหรับการปรับเปลี่ยนระบบจัดเก็บค่าผ่านทางไปสู่รูปแบบ Multi – Lane Free – Flow (MLFF) เพื่อให้ ทล. มีหน้าที่และอำนาจในการบริหารจัดการงานเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมในระบบดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้มีมาตรการจัดการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ อาทิ การจัดระเบียบการจราจรหน้าด่านฯ และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมเงินพอดี ผ่านตลอด ไม่จอดนาน นอกจากนี้ มีแผนการปรับปรุงช่องทางทั้งระบบเก็บค่าผ่านทางเงินสดและระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ และการปรับเปลี่ยนเป็นระบบ Switching Mode เพื่อช่วยระบายการจราจรหน้าด่านฯ

 2. แนวทางการปรับลดค่าผ่านทางพิเศษทุกประเภท โดยกรมทางหลวงได้เสนอขอปรับปรุงพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 โดยยกร่างพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวง พ.ศ..... ขึ้นใหม่ทั้งฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันและรองรับอนาคต โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ได้ระบุเกี่ยวกับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับกฤษฎีกาในประเด็นดังกล่าว หากสามารถดำเนินการได้ ทล. จะเร่งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่อพิจารณาเห็นชอบและขออนุมัติต่อกรมบัญชีกลางต่อไป ส่วน กทพ. ปัจจุบันได้ดำเนินการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษที่ต่ำกว่าอัตราตามประกาศกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

  3. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ขอรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและจัดทำมาตรฐานกลางระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติของประเทศไทย (National ETCS Standard) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETCS) ศึกษาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ETCS จัดทำมาตรฐานกลางระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติของประเทศไทย และจัดทำแผนพัฒนาระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติของประเทศไทย

  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เร่งรัดการดำเนินงานบัตรแมงมุมภายใต้มาตรฐานของ รฟม. ให้มีความชัดเจนภายใน 1 เดือน

แท็กที่เกี่ยวข้อง