24 ตุลาคม 2019

ส่อง“ส.ส.สอบตก-คนใกล้ชิด4พรรค”นั่งขรก.การเมืองอื้อ

13 Aug 2019
อ่าน 2236 ครั้ง

ครม.แต่งตั้ง“ขรก.การเมือง” ทุกกระทรวง ปลอบใจอดีตผู้สมัคร ส.ส.สอบตก-คนใกล้ชิดใน 4 พรรรค “พลังประชารัฐ-ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย-ชาติไทยพัฒนา “อลงกรณ์-มัลลิกา-สุชาติ”นั่งที่ปรึกษารมต. “บิ๊กตู่”ย้ำไม่ใช่การตอบแทน แต่พิจารณาความเหมาะสม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ (13 ส.ค.62) มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง เริ่มจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี ขอแต่งตั้ง 1.นายไชยยศ  จิรเมธากร เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 2. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 


กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้ง 1.นายวราวิช  กำภู ณ อยุธยา เป็นที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ 2.นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารมช. (คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช) 3.นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารมช. (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 4.นายไกรเสริม โตทับเที่ยง  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ 5. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ   ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ(คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช) 6. นายสมเกียรติ   ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 


กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งข้าราชการการเมือง 2 ราย ดังนี้ 1.นายธนิตพล ไชยนันทน์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข 2.นายเรวัต อารีรอบ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และแต่งตั้ง นายสําเริง แหยงกระโทก เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวง   


กระทรวงอุตสาหกรรม เห็นชอบแต่งตั้ง นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  


กระทรวงคมนาคม เห็นชอบการแต่งตั้ง นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) นายอภิชาติ สุภาแห่ง เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)  2. นายเจือ ราชสีห์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)  และแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม คือ นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร  
กระทรวงยุติธรรม แต่งตั้ง นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา เป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  


กระทรวงวัฒนธรรม ขอเสนอแต่งตั้ง 1.นายเวียง วรเชษฐ์ ดํารงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 2.นายพิกภ ศรีชนะ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  

กระทรวงพาณิชย์ เห็นชอบแต่งตั้ง 4 ราย  1.นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2.นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงศ์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง พาณิชย์

3.นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 4. นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ และนายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ  เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) และ นายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ 


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้ง นายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธนา ชีรวินิจ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)  


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นชอบการแต่งตั้ง นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง คือ นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ เป็นเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นายยุพ นานา เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงกลาโหม เสนอแต่งตั้ง พล.อ.พลภัทร วรรณภักตร์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  

กระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง 1.นายอนุชา โมกขะเวส เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 2.นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) 3.นายวิเชียร จงชูวณิชย์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) 4. พลตํารวจตรี ธารา ปุณศรี เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย 5.นายวิรัช ร่มเย็น เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) และ 6.นายสุกรี มะเต๊ะ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)


 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมือง ส่วนใหญ่เป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.สอบตก ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ, คนใกล้ชิดในพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.), พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.), พรรคภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)


ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝากย้ำว่า ข้าราชการการเมืองที่แต่งตั้งไม่ได้เป็นการตอบแทนอะไรแต่อย่างใด แต่พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละกระทรวง 


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij