18 ตุลาคม 2019

สมศ. โชว์ประเมิน 4.0 ใช้เทคโนโลยี IT ช่วยครูลดภาระ

12 Aug 2019
อ่าน 858 ครั้ง

         การศึกษาของไทย มักจะถูกกล่าวขานว่าต้องมีการยกระดับมากขึ้น ซึ่งต่อไปทาง สมศ. โชว์แล้วว่าการประเมินยุค 4.0 ใช้เทคโนโลยีด้าน IT เข้ามาช่วยครูลดภาระเอกสาร ลดความกังวล พร้อมจับมือสหราชอาณาจักร พัฒนาหลักสูตรผู้ประเมินภายนอกยกระดับมาตรฐานแบบอินเตอร์เสียด้วย

       ต่อเรื่องนี้ “นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย” รักษาการผู้อำนวยการ สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เล่าว่า การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 นั้น ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มาใช้เพื่อช่วยลดภาระด้านเอกสารให้กับสถานศึกษา ช่วยลดความกังวลให้กับโรงเรียนที่ถูกประเมิน โดยให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลไปยังต้นสังกัด จากนั้นต้นสังกัดจะจัดส่งไฟล์ SAR พร้อมประเด็นมายัง สมศ. แทนรูปแบบเดิมที่ต้องจัดส่งเอกสาร 

       หลังจากนั้นกระบวนการประเมินจะเริ่มต้นขึ้นในขั้นตอน Pre Analytics (ขั้นตอนการวิเคราะห์ SAR) โดยทีมผู้ประเมินภายนอกจะทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจาก SAR เพื่อกำหนดจำนวนวันลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษาต่อไป 

     ขณะเดียวกัน สมศ. มีแนวคิดในการพัฒนาระบบวิเคราะห์การจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอก ด้วยกระบวนการAlteryx Data Analytics ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผลในรูปแบบ Visualizations จากฐานข้อมูลผู้ประเมินภายนอก ในการจัดทีมประเมินให้มีความเหมาะสมและมีความรู้และประสบการณ์ตรง สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาที่จะต้องประเมิน และจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้มีประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์การประเมิน พื้นที่ที่สามารถลงประเมิน รวมถึงความสามารถและทักษะด้านสารสนเทศของผู้ประเมิน ระบบจะประมวลผลจากฐานข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์คุณสมบัติ เพื่อกำหนดตำแหน่งผู้ประเมินขององค์ประกอบคณะผู้ประเมิน 

        โดยตำแหน่งประธานคณะประเมินจะต้องมีประสบการณ์ประเมิน มากกว่า 30 แห่ง ส่วนกรรมการและเลขานุการต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรืออดีตผู้บริหารสถานศึกษา โดยโปรแกรมนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการจัดทีมผู้ประเมินภายนอก และเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดทีมผู้ประเมินให้มีศักยภาพและเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา กับคณะผู้ประเมินในแต่ละคณะ ทั้งนี้ สมศ. ได้ใช้โปรแกรมวิเคราะห์การจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอกตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 กับศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวนกว่า 900 แห่งทั่วประเทศ

      เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงร่วมมือกับ QualityAssurance Agency (QAA) หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของสหราชอาณาจักร ในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง สมศ. และ QAA ผ่านขั้นตอนการแลกเปลี่ยนผู้ประเมินภายนอก ในรูปแบบโครงการอบรมให้กับผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. เพื่อยกระดับผู้ประเมินภายนอก ให้มีศักยภาพและมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล 

       พร้อมกันนี้จะมีการพัฒนากรอบการประกันคุณภาพร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ และพัฒนาหลักสูตรที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถผู้ประเมินภายนอก ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา (Desk-based Analytics) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ PreAnalysis ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ของ สมศ. รวมไปถึงการพัฒนาวิธีการและรูปแบบการเขียนรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (Writing Report) ให้เกิดคุณค่า สามารถสะท้อนผลและยืนยันผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตราฐานที่สถานศึกษากำหนด

    สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ของ สมศ. ที่มุ่งเน้นให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา ไม่มีการตัดสินผลได้หรือตก ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีกำหนดมาตรฐานการประเมินขึ้นมาใหม่ แต่จะพิจารณาในประเด็น ความเป็นระบบ เหมาะสม เป็นไปได้ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิผลของคุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การประเมินเน้นการประเมินเชิงคุณภาพ พิจารณาร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ จากการสัมภาษณ์ การสังเกต ในการประเมินคุณภาพ ภายนอก

     ส่วนประโยชน์ของการประเมินนั้น มองว่าทางโรงเรียนสามารถที่จะนำข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำจากทีมผู้ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อ จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน อีกทั้งหน่วยงานต้นสังกัดเมื่อทราบข้อเสนอแนะสามารถให้การสนับสนุนโรงเรียนได้และไม่ประสบปัญหาการประเมินซํ้า จึงเป็นข้อแตกต่างจากที่ผ่านมา และปัจจุบันได้เริ่มปฏิบัติจริงกับกลุ่มอาชีวะศึกษา แล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดร่วมกัน และในช่วงปลายปีจะมีการเชิญกลุ่มผู้ประเมินมาทำการเทรนนิ่งอีกครั้งเพื่อให้มีความเข้าใจระบบและยกความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น โดยเฉพาะการทำความเข้าใจกับผู้ประเมินคือต้องมีสมรรถนะ มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะและสิ่งสำคัญคือการพัฒนาตัวเองเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่จะนำเข้า
สู่ยุค 4.0 สังคมดิจิทัล

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,495 วันที่ 11 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij