'ชาวนา-โรงสี' โล่งไม่มีมาตรการห้ามขนย้ายข้าวเปลือกข้ามเขต

03 ก.ค. 2562 เวลา 7:45 น.2.0k

ฟังชัด! “ชุติมา” ยันไม่มีมาตรการห้ามขนย้ายข้าวเปลือกข้ามเขต ชาวนา-โรงสี ยิ้มแก้มปริ การค้าไม่สะดุด ต่างขอบคุณพาณิชย์ที่เข้าใจ แต่ยังคงล็อกสเปกพื้นที่ 20 จังหวัด 68 อำเภอ ห้ามขนย้านเกิน 10 ตันยกเว้นได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการ กจร.

               

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับนายสมศักดิ์  ตั้งพิทักษ์กุล  อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยและ นายชาลี  เศรษฐพัฒนชัย ผู้แทนโรงสีข้าวจากจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายวิชัย  โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นตามข่าว เกี่ยวข้องกับมาตรการออกใบขนย้ายของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ซึ่งได้ข้อสรุปและมีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของการกำหนดให้มีการออกใบขนย้ายตามข่าวนั้น กำหนดเฉพาะจังหวัดที่ติดชายแดนในส่วนที่เป็นอำเภอ หรือตำบล ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น ส่วนจังหวัดอื่น ๆ จะเป็นการขนย้ายตามปกติไม่มีการกำหนดให้ใช้มาตรการดังกล่าว

อีกทั้งได้มีการหารือถึงเรื่องความกังวลของผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้าว กข79 ว่าเป็นการสนับสนุนให้ปลูกแทนกลุ่มข้าวขาวและข้าวห้อมพ่วงเท่านั้น อีกทั้งความเห็นว่าในอนาคตควรจะพัฒนาพันธุ์และวิจัย กข79 นี้ให้มีลักษณะทางกายภาพให้สีของเปลือกให้มีจุดเด่นเพื่อแยกแยะว่าเป็นข้าวพันธุ์ใดได้ง่ายขึ้น  อีกทั้งรวมไปถึงการตรวจสอบ DNA ข้าวในกระบวนการซื้อขายข้าวสารให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจุบันจะใช้เวลานานประมาณ 1 เดือนจึงจะทราบผล

โดยทั้งนี้ข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องมาตรการกำหนดให้มีการออกใบขนย้ายนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ต้องขออธิบายว่า ณ ปัจจุบันได้มีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วว่าจะไม่มีการกำหนดใช้มาตรการกำหนดใช้ใบขนย้ายดังกล่าวใด ๆ ทั้งสิ้น ที่ก่อให้เกิดความกังวลทั้งในกลุ่มของผู้ประกอบการและเกษตรกร   สุดท้ายนี้ ทางสมาคมโรงสีข้าวไทยต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมการค้าภายในที่ให้ความสำคัญต่อสมาคมโรงสีข้าวไทย และให้ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

สอดคล้องกับนายสุเทพ คงมาก อดีตนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ที่กล่าวว่า เมื่อวานนี้ได้โทรศัพท์สายตรงกับท่านชุติมา ท่านก็รับปากแล้วว่าจะไม่นำมาตรการห้ามขนย้ายข้าวเปลือกข้ามเขตมาใช้ ก็รู้สึก "โล่ง" เพราะการค้าจะได้ไม่สะดุด ส่วนเรื่องข้าวพันธุ์ กข79 ไม่มีใครคิดที่จะไปห้ามชาวนาปลูก วันนี้มีเครื่องมือมีการตรวจสอบที่ชัดเจน ไม่ต้องกังวล ชาวนาอยากจะปลูกก็ปลูกกันไป เพราะที่ผ่านมามีการส่งเสริมให้ปลูกข้าวนิ่มข้าวคุณภาพ อย่างไรสมาคมก็ส่งเสริมอยู่แล้ว ในภาคใต้ตนก็ยังเอาไปปลูก ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะไปปลอมปนกับข้าวหอมมะลิ อย่างไรก็ตามแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้เป็นนายกสมาคมแล้วก็ตาม แต่ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งชาวนาเด็ดขาด

ด้านนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ข้าวเป็นสินค้าห้ามนำเข้าและเป็นสินค้าในบัญชีควบคุม คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) จึงได้ออกประกาศ มาตรการเรื่องการควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร เพื่อป้องกันการปลอมปนข้าวและการลักลอบนำเข้าข้าวมาจากต่างประเทศ ซึ่งประกาศดังกล่าวมีการบังคับใช้มาต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลก่อนใช้มาตรการจำนำข้าวเปลือก โดยครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ แต่แก้ไขเมื่อปี 2558 ให้ควบคุมการขนย้ายจำกัดวงแคบลง

ทั้งนี้ การควบคุมมีสาระสำคัญ คือ ห้ามขนย้ายตั้งแต่ 10 เมตริกตันขึ้นไปออกจากพื้นที่ที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) มีพื้นที่ดังกล่าวจะกำหนดเฉพาะอำเภอที่อยู่ใกล้ชายแดนครอบคลุม 68 อำเภอใน 20 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบล อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม หนองคาย บึงกาฬ เลย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ตาก

“ไม่ให้บังคับใช้กับการขนย้าย กรณีการขนย้ายข้าวเปลือกของเกษตรกรออกจากท้องที่ตามข้อ 2 ไปยังท้องที่อำเภอติดต่อกัน โดยมีใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรกำกับการขนย้าย และการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร จากท้องที่อื่นในราชอาณาจักรโดยใช้ท้องที่อำเภอ เป็นทางผ่านเพื่อไปยังสถานที่ปลายทาง

การขนย้ายข้าวสารที่บรรจุภาชนะปิดผนึกแน่นหนา มีฉลากสินค้า ระบุชื่อ ที่อยู่ผู้ผลิต ผู้บรรจุในประเทศ ที่มีน้าหนักต่อหน่วยบรรจุไม่เกิน 15 กิโลกรัม 4.ห้ามขนย้ายข้าวนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ตามข้อ 2 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กจร. และ 5.ต้องขนย้ายให้ตรงตามชนิดคุณภาพ ปริมาณ ระยะเวลา สถานที่และใช้ยานพาหนะที่มีหมายเลขทะเบียน ตามที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตขนย้ายและจะต้องนำหนังสืออนุญาตกำกับการขนย้ายไปด้วยทุกครั้ง

อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าข้าวเปลือกคุณภาพต่ำจากประเทศเพื่อนบ้านมาปลอมปน และไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกรแต่อย่างใด ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์จะอำนวยความสะดวกให้สามารถยื่นขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ คาดว่าระบบจะเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากและเป็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าตามที่เป็นข่าว ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการค้าข้าวอย่าได้ตื่นตระหนกกับมาตรการดังกล่าวนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง