"แม่โจ้"มุ่งสู่การเป็นนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 

06 เม.ย. 2562 เวลา 2:38 น.945

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวสู่การเป็นนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี   โดยเน้นพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ

 

ดร.กีรติ  ตระการศิริวานิช คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ได้จัดทำโครงการจัดฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวสู่การเป็นนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน  เพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว วางแผน และ ออกแบบแพ็คเกจทัวร์  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยหลักสูตรถูกออกแบบให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวที่ออกแบบให้มีทั้งการเรียนการสอนในห้องเรียนและการทัศนศึกษานอกห้องเรียน”  

สำหรับการอบรมในครั้งนี้  นักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ   โดยหลักสูตรออกแบบให้มีทั้งการเรียนในห้องเรียน  ผสมผสานกับการทัศนศึกษานอกพื้นที่    ได้แก่  การลงพื้นที่เก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยลงสำรวจพื้นที่  ณ ประตูท่าแพ, ย่านนิมมานเหมินทร์, สวนสาธารณะหนองบวกหาด   วัดเจดีย์หลวง  และวัดพระสิงห์  มีการออกแบบหลักสูตรการอบรมเพื่อให้ผู้อบรมได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในสถานการณ์จริง โดยส่งเสริมให้ผู้อบรมมีความมั่นใจต่อการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศในการแนะนำสถานที่และต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ Elephant Poopoo paper park อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่,  การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์     การทอผ้าแบบดั้งเดิม   และสัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตของชาวนา ณ ออนใต้ฟาร์ม อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และปิดท้ายโครงการด้วยการให้นักศึกษาออกแบบวางแผนโปรแกรมทัวร์ หนึ่งวันเต็ม One day trip หรือ ครี่งวัน half day trip และนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ออกแบบเป็นภาษาอังกฤษ


       
ทั้งนี้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งใจให้โครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการต้นแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวควบคู่กันเพื่อจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย  และยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านการท่องเที่ยวของโลกต่อไปในอนาคต

แท็กที่เกี่ยวข้อง