PEA พร้อมสนับสนุนด้านระบบไฟฟ้า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

15 มี.ค. 2562 เวลา 10:25 น.6.1k

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอ ศูนย์รวมคะแนนประจำเขต และศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ดังนี้

- จัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานด้านระบบไฟฟ้ารองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ณ อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขต ทั่วประเทศ
- จัดทำแผนสนับสนุนวงจรจ่ายไฟฟ้าหลักและวงจรจ่ายไฟฟ้าสำรอง
- จัดเตรียมและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 920 เครื่อง ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (Emergency Light) ให้กับศูนย์รวมคะแนนประจำอำเภอ ศูนย์รวมคะแนนประจำเขต  ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำจังหวัด
- เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน พัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมือสื่อสาร ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที

แท็กที่เกี่ยวข้อง

social-bizการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค