26 กุมภาพันธ์ 2021

กรมชลประทานสั่งพักข้าราชการ 4 รายเอี่ยวทุจริต

08 Sep 2018 21:57 น.
อ่าน 206 ครั้ง

กรมชลประทานสั่งพักข้าราชการ 4 รายเอี่ยวทุจริต

กรมชลประทาน ชี้แจงสอบการทุจริตโครงการป้องกันตลิ่งพัง ยะลา เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการทุจริต ไม่โปร่งใส สั่งพักราชการ พร้อมเร่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับเจ้าหน้าที่ทั้ง 4 ราย

40366736_2433245183415174_7152376271723298816_n

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีตรวจพบการทุจริตงานก่ อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ งของโครงการชลประทานยะลาว่า กรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการให้ดำเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็วและพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากตำแหน่งตามความเหมาะสมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการในสังกัดปฏิบัติตามมติดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและอธิบดีกรมชลประทานได้มีข้อสั่งการให้ข้าราชการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยในชั้นแรกกรมชลประทานได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน พบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด กรมฯจึงได้ออกคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 4 ราย พักราชการจนกว่าการสอบสวนพิจารณาจะเสร็จสิ้น ประกอบด้วยผู้ควบคุมงาน 1 ราย และคณะกรรมการตรวจการจ้าง 3 ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้เกี่ยวข้องทั้ง 4 ราย ในขณะเดียวกันกรมชลประทานได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบในเบื้องต้นแล้ว

สำหรับโครงการที่อยู่ในความดู แลของโครงการก่อสร้างที่ 17 สำนักงานชลประทานที่ 17 ที่มีการตรวจพบการทุจริตเพิ่มเติมตามที่เป็นข่าวรวม 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝายบ้าน กม.12 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 2.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝายคลองมูบอ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และ 3.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำ อาคารบังคับน้ำบ้านบือรอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา กรมชลประทานได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้ง 5 รายแล้ว เป็นข้าราชการเกษียณอายุปี 2560 1 ราย อีก 4 ราย ได้มีคำสั่งให้ย้ายออกจากพื้นที่ โครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้ว หากผลการสืบสวนปรากฏว่ามีมูลเข้าลักษณะความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือความผิดอื่นจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเพื่อดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือในความผิดนั้นๆ ตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงานนอกจากจะได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องอยู่แล้วยังได้กำหนดเป็นนโยบายแนวทางปฏิบัติและบันทึกสั่งการ ตลอดจนสัมมนาให้ความรู้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานตลอดมา

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend