15 ตุลาคม 2019

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดงานวิ่ง (2)

08 Aug 2018
-ในตอนที่ 1 ผู้เขียนได้พูดถึงกิจกรรมการวิ่งตามงานวิ่งต่างๆ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องมาจากประชาชนเริ่มให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายกันมากขึ้น พร้อมกับนำเสนอข้อมูลและสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานวิ่งที่ผ่านไปแล้วนั้น บทความในวันนี้จะพูดถึงธุรกิจการรับจัดงานวิ่ง (Running Event Organizer) พอสังเขปเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงโครงสร้างและรูปแบบของการจัดงานวิ่ง รวมไปถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ของการประกอบธุรกิจการรับจัดงานวิ่งในปัจจุบัน

งานวิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในทุกๆ สุดสัปดาห์นั้น จะจัดโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยเหตุผลต่างๆ กัน เช่น ครบรอบปีของการก่อตั้งสถาปนาของหน่วยงานนั้นๆ หรือเป็นการวิ่งประจำปี การวิ่งการกุศล เป็นต้น ซึ่งโดยปกติหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้น มักจะไม่มีความชำนาญในการจัดงานวิ่งด้วยตนเอง แต่มีความพร้อมทางด้านเงินทุน จึงจำเป็นต้องอาศัยการรับบริการจากบริษัทรับจัดงานวิ่ง (Running Event Organizer) แบบมืออาชีพขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่ว่าจ้างและตัวผู้เข้าร่วมงานวิ่ง

ผู้เขียนได้ศึกษาเรื่องของธุรกิจการรับจัดงานวิ่งและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการธุรกิจการรับจัดงานวิ่งจำนวนหนึ่ง พบว่าธุรกิจการรับจัดงานวิ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใหม่ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลักอยู่ประมาณ 10 รายในประเทศไทย ผู้เขียนได้วิเคราะห์การประกอบการในธุรกิจนี้โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ SWOT Analysis จึงขอสรุปออกมาได้ดังนี้

TP7-3389-A

จุดแข็งของธุรกิจการรับจัดงานวิ่งคือผู้ประกอบการธุรกิจรับจัดงานวิ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดงานวิ่งเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการจัดงานสูง หลายๆ คนเคยเป็นนักวิ่งตามงานวิ่งหลายๆ งานมาก่อน และด้วยความที่ชื่นชอบการวิ่ง จึงได้ผันตัวเองมาทำธุรกิจเป็นผู้รับจัดงานวิ่ง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงสามารถรู้ถึงความต้องการของผู้จ้างและความต้องการของนักวิ่งส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี

ผู้ประกอบการหลายรายได้เข้าร่วมงานวิ่งในระดับนานาชาติด้วยจึงได้นำเอาประสบการณ์ที่ได้พบเห็นดังกล่าวมาปรับใช้กับธุรกิจของตน นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับบุคลากรด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวิ่ง เช่น ตำรวจจราจรในพื้นที่จัดการแข่งขัน อาสาสมัคร แพทย์และพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งในระหว่างการแข่งขัน

จุดอ่อนของธุรกิจการรับจัดงานวิ่งที่พบก็คืองานวิ่งไม่ได้จัดอย่างสมํ่าเสมอ บางหน่วยงานจัดเป็นประจำ บางหน่วยงานจัดเป็นกิจกรรมพิเศษชั่วครั้งชั่วคราว ดังนั้นธุรกิจนี้จึงอาจจะมีรายได้ที่เข้ามาในแต่ละปีที่ไม่แน่นอน ผู้ว่าจ้างอาจจะเปลี่ยนผู้รับจัดงานวิ่งเป็นรายอื่นในอนาคตถ้าผู้ว่าจ้างไม่พึงพอใจกับการจัดงานของผู้รับจัดงานในปัจจุบัน หรือด้วยระบบราชการในปัจจุบันที่การรับจัดงานวิ่งของหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องมีการประมูลซึ่งผู้ประกอบการอาจจะไม่ได้รับเลือกให้จัดงานวิ่งเพราะว่าต้องแข่งขันกับผู้รับจัดงานวิ่งรายอื่นๆ ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้อง สร้างความเชื่อมั่น ความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ว่าจ้าง เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาว

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการหลายรายไม่ได้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการจัดงานวิ่ง บริษัทหลายๆ แห่งมีพนักงานประจำอยู่จำนวนน้อย ดังนั้นเมื่อถึงช่วงเวลาจัดงาน ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องจ้างพนักงานชั่วคราวหรืออาสาสมัคร นักเรียนนักศึกษามาช่วยงานในช่วงก่อนวันงานและในวันงาน ซึ่งพนักงานชั่วคราวกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้มีความชำนาญมากนัก

สำหรับโอกาสของการประกอบธุรกิจการรับจัดงานวิ่งนั้น ผู้รับจัดงานวิ่งที่ให้สัมภาษณ์กับผู้เขียนนั้นมีความเห็นตรงกันทุกรายว่าในปัจจุบันกระแสความนิยมในการวิ่งตามงานวิ่งต่างๆ มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เริ่มให้ความสำคัญกับการวิ่งมากขึ้น การมีแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกายกันมากขึ้น จึงทำให้ในงานวิ่งแต่ละงานวิ่งมีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก งานวิ่งหลายๆ งานปิดรับสมัครเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้เพราะว่าจำนวนผู้สมัครเต็มก่อนวันจัดการแข่งขัน และการที่มีจำนวนงานวิ่งที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้การประกอบการในธุรกิจนี้มีโอกาสที่ดีขึ้นด้วย

ในส่วนของปัจจัยภายนอกที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจการรับจัดงานวิ่งก็คือเรื่องของสภาพอากาศ เนื่องจากว่าด้วยตัวกิจกรรมงานวิ่งเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง ทำให้งานวิ่งหลายๆ งานจะไม่จัดในช่วงฤดูฝน ในส่วนของผู้บริโภคซึ่งก็คือนักวิ่งนั้น ผู้บริโภคเริ่มมีความรอบคอบในการตัดสินใจเลือกสมัครเข้าร่วมงานวิ่งมากขึ้น ผู้บริโภคจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ซึ่งการสมัครเข้าร่วมงานวิ่งแต่ละครั้งมี ค่าใช้จ่ายเสมอ การเข้าร่วมงานวิ่งหลายๆ งานก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการเข้าร่วมงานวิ่งในต่างจังหวัด จนบางครั้งนักวิ่งอาจจะตัดสินใจวิ่งเองโดยไม่ได้เข้าร่วมงานวิ่งก็มี

นอกจากนี้การจองสถานที่ที่จะใช้ในการจัดงานวิ่งเริ่มมีความเข้มงวดมากขึ้น สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครบางแห่งอาจจะต้องทำการจองล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือน การวิ่งตามท้องถนนในกรุงเทพมหานครอาจจะทำเรื่องขออนุญาตใช้ถนนได้ยากขึ้นด้วยเหตุผลทางด้านการจราจรและการรักษาความสะอาด ทำให้งานวิ่งหลายๆ งานเริ่มมีการปล่อยตัวเร็วขึ้นเพื่อคืนพื้นที่การจราจรให้คืนสู่สภาพปกติได้เร็วที่สุด ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ถ้าผู้รับจัดงานวิ่งไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักวิ่งได้แล้ว อาจเสี่ยงโดนวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดงานวิ่งในโลกออนไลน์ตามช่องทางต่างๆ  ซึ่งส่งผลกระทบถึงชื่อเสียงของผู้รับจัดงานอีกด้วย

กล่าวโดยสรุป ธุรกิจการรับจัดงานวิ่งในประเทศไทยยังมีจำนวนไม่มากนัก ผู้ประกอบการมีประสบการณ์ในการจัดงานวิ่งสูง ตราบใดที่ยังคงมีการจัดงานวิ่งของหน่วยงานต่างๆ และยังคงมีกระแสความนิยมในการวิ่งตามงานวิ่งของประชาชนแล้ว คาดว่าธุรกิจดังกล่าวนี้น่าจะยังมีโอกาสที่สดใสและยั่งยืนได้ต่อไป

หมายเหตุ: ผู้เขียนขอขอบคุณคุณปานแก้ว วัฒนพงษ์ ผู้ช่วยวิจัยสำหรับการค้นคว้าข้อมูลและเรียบเรียงผลการศึกษาในครั้งนี้

|เศรษฐเสวนา จุฬาฯทัศนะ

|โดย : ดร.วัชรพงศ์ รติสุขพิมล คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

|หน้า 7 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3389 ระหว่างวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2561

e-book-1-503x62


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij