svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการพัฒนา EEC?

06 พฤศจิกายน 2560
1938

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงประเด็นกรณีการแถลงการณ์คัดค้านเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC WATCH) ร่วมกับแนวร่วมเครือข่ายประชาชนคนภาคตะวันออก โดยมีข้อเสนอ 3 ข้อ คือ

1) ขอให้ หัวหน้า คสช. ยกเลิกประกาศคำสั่ง ม.44 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา EEC ทั้ง 3 ฉบับ เนื่องจากเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ได้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2) ขอให้ ครม. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.EEC ทบทวนเนื้อหา ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพราะแสดงถึงการไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และจะต้องไม่เร่งรัดหากยังมีข้อกำหนดที่มีปัญหาและยังหาฉันทามติไม่ได้
3) แนวนโยบายและแนวทางการพัฒนา EEC มีหลายอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้มองได้ว่า EEC คือ การพัฒนาที่คนภาคตะวันออกจำนวนไม่น้อยไม่ได้เลือก


| EEC เป็นนโยบายสำคัญของประเทศที่จะผลักดันการพัฒนา และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน |
อย่างที่ทราบกันว่า รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนา EEC ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง ซึ่งต่อไปจะพัฒนาไปเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่


TP14-3255-1-696x653

ทั้งนี้ การพัฒนา EEC เป็นตัวอย่างการบูรณาการการพัฒนาที่คำนึงถึงการต่อเนื่องเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์กับประเทศสูงสุด โดยมีการจัดวางตำแหน่งสถานประกอบการและตำแหน่งการจัดวางระบบสาธารณูปการที่เหมาะสม และอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการกิจการ รวมทั้งการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ซึ่งแน่นอนประชาชนในพื้นที่จะมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นจากการพัฒนาที่ระบบ

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ใน EEC เป็นการต่อยอดจากการพัฒนาโครงการที่มีอยู่เดิม ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยคำนึงถึงการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยถือว่า การพัฒนา EEC เป็นกลไกขับเคลื่อน ‘ประเทศไทย 4.0’ แบบก้าวกระโดด และเป็นพื้นที่เป้าหมายแรกในการสร้างการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย สร้างระบบการถ่ายโอนเทคโนโลยีขั้นสูงสู่คนไทย ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม


| คำสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา EEC |
ที่ผ่านมา มีคำสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา EEC เพื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นแนวในการทำงานในเชิงบูรณาการให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของประเทศ ทั้งในด้านความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อันจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หรือที่เรียกว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” อย่างไรก็ตาม คำสั่ง คสช. ดังกล่าว จะเป็นอันยกเลิกไป ถ้าพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีผลบังคับใช้


โปรโมทแทรกอีบุ๊กตัวอย่างเช่น
คำสั่ง คสช. เรื่อง “ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เป็นการทำให้แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง เป็นการพัฒนาที่บูรณาการที่คำนึงถึงความต่อเนื่องเชื่อมโยงในทุกมิติของทั้ง 3 จังหวัด หรือ เป็นการทำผังเมืองกลุ่มจังหวัดครั้งแรก ที่ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์กับชุมชน สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย โดยไม่ละเลยการสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการดำเนินการ อีกทั้งจะนำไปเป็นมาตรฐานในการจัดทำผังเมืองในอนาคต

หรือคำสั่ง คสช. เกี่ยวกับระเบียบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (PPP) ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งในการดำเนินงานเป็นเพียงการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 โดยสามารถลดระยะเวลาจาก 40 เดือน เหลือเพียง 8-10 เดือน ซึ่งจะเป็นมาตรฐานในการนำไปปรับแก้ พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 ต่อไป


| ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... |
ในกระบวนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... ซึ่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ของคณะรัฐมนตรี ถึง 3 ครั้ง นั้นแสดงถึงการให้ความสำคัญในทุกประเด็น ทุกมิติ อย่างรอบคอบ รัดกุมของทุกภาคส่วน ถึงแม้ปัจจุบัน ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ ซึ่งกรรมการทุกท่านพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบทุกมิติ โดยมิได้มีการเร่งรัดหรือละเลยในทุกประเด็นที่หลายฝ่ายกังวล อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กระบวนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... ได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทุกประการ โดยมีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนตามช่องทางสื่อสารต่าง ๆ


aaaP1-SCOOP-3197| ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการพัฒนา EEC |
ในการพัฒนา EEC เป้าหมายที่สำคัญ คือ ประชาชนในพื้นที่มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการยกระดับรายได้ให้ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ ด้วยสภาพชีวิตที่ดีกว่า มีเมืองที่น่าอยู่ที่ดีกว่า อาทิ

- โอกาสมาถึงบ้าน-รายได้มาถึงตัว งานดีมีมากขึ้นเป็นโอกาสใหม่ให้เยาวชน
- ลูกหลานไม่ต้องออกนอกพื้นที่เพื่อหาสถานศึกษาที่ดีขึ้น หางานที่ดีขึ้น ทำให้สามารถอยู่ได้กับพ่อแม่เป็นครอบครัวอบอุ่น
- ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- มีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมที่ดี จากโครงการลงทุนและการท่องเที่ยวมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น
- มีกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน หากประชาชนได้รับผลกระทบรัฐจะให้การดูแลอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยมีการตั้งกองทุนขึ้นมาโดยเฉพาะ


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว