เลขาฯส.ป.ก.เตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานช่วยชาวบ้านเขตปฏิรูปที่ดินนิคมฯอมก๋อย

13 ส.ค. 2560 เวลา 11:05 น.225
เลขาธิการส.ป.ก.และคณะทำงาน หารือและวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หวังช่วยเหลือราษฎรในเขตปฏิรูปที่ดินนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อย จ.เชียงใหม่

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เผยว่าตนและคณะทำงาน ได้เตรียมงาน หารือ วางแผนให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 2,400 ไร่ ในการพัฒนาพื้นที่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้การพัฒนาเกษตรกร อย่างยั่งยืน นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อยเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา60 พรรษา (เมื่อปี 2535 ผ่านมา25 ปี) ส.ป.ก.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือและอพยพนำชาวบ้านลงจากต้นน้ำแม่ตื่น

ประกอบกับมติครม.เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 และแผนการแก้ไขปัญหาความยากจนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนภาคเกษตรในรูปแบบนิคมเศรษฐกิจพอเพียง และได้จัดตั้งนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอมก๋อย เพื่อแก้ไขความยากจนโดยจัดที่ดินควบคู่ไปกับการสร้างและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกรจะมีที่ดินทำกินและพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งจัดตั้งสถาบันเกษตรกรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ มีตลาดนำการผลิตและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการในการรับซื้อสินค้าเกษตรตามที่ตกลงกัน(Contract farming)

pati1

ในปี2549 ส.ป.ก. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆอาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(ถนน แหล่งน้ำ ไฟฟ้า บ่อบาดาล) พัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรโดยฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวมถึงจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงหมู การเลี้ยงโคเนื้อ วิสาหกิจการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับสินเชื่อสนับสนุนจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง
(ระหว่างปี 2549-2557)

พื้นที่ประกาศเขตอำเภออมก๋อยซึ่งประกอบด้วย ป่าอมก๋อย(โซนA)ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลอมก๋อย ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง และที่รกร้างว่างเปล่าโล๊ะไม้อ้อ (ป่าอมก๋อย) ดำเนินการในพื้นที่หมู่2 และ หมู่ 14 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดที่ดินในพื้นที่ป่าอมก๋อย(โซนA)ให้แก่เกษตรกรในปี 2537 และปี 2547 ซึ่งเป็นเกษตรกรเดิมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ (จากฐานข้อมูล alro land เดือนพฤศจิกายน 2559 ) โดย ส.ป.ก. ได้ดำเนินการ เนื้อที่ 3,651 ไร่ 523 แปลง เกษตรกร 413 ราย สำหรับในพื้นที่ หมู่ 2 และ หมู่ 14 ตำบลอมก๋อย(ป่าอมก๋อยโซนA)และที่รกร้างว่างเปล่าโล๊ะไม้อ้อ(ป่าอมก๋อย) ได้ดำเนินการไปแล้ว 1,409 ไร่ 336 แปลง เกษตรกร 415 ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง