svasdssvasds

ทส. มอบโล่แหล่งกำเนิดมลพิษ บริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง 52 แห่ง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 ต.ค. 2565 เวลา 11:09 น.

ทส. มอบโล่แหล่งกำเนิดมลพิษ บริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง 52 แห่ง ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ให้นโยบายและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำทั่วประเทศ ให้ติดตามตรวจสอบพร้อมบังคับใช้กฎหมาย และยกย่องเชิดชูเกียรติแหล่งกำเนิดมลพิษที่บริหารจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

 

รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการบูรณาการงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ จากนโยบายดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ ที่ 1-16 ได้จัดทำโครงการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

 

พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการบูรณาการงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่

ทส. มอบโล่แหล่งกำเนิดมลพิษ บริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง 52 แห่ง

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดี คพ. กล่าวว่า แหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง ใช้เกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน เกณฑ์การประเมินจะครอบคลุมทุกมิติในการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย 1)

 

เกณฑ์การจัดการองค์กร สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จะพิจารณาในเรื่องนโยบายขององค์กร การกำกับดูแล ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลและการรับฟังความเห็นจากประชาชน 2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย มีการดำเนินงานตามมาตรการให้เป็นไปตามมาตรฐาน การควบคุมดูแลระบบอย่างต่อเนื่องมีแผนการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ

 

ทส. มอบโล่แหล่งกำเนิดมลพิษ บริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง 52 แห่ง

3) การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง มีการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์

 

ผลการประเมิน พบว่า ปี 2565 มีแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น จำนวน 655 แห่ง ผ่านการประเมิน ระดับทอง 52 แห่ง ระดับเงิน 37 แห่ง และระดับทองแดง 26 แห่ง รวมทั้งสิ้น 115 แห่ง จึงจัดให้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง จำนวน 52 แห่ง 

 

ซึ่งต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่บริหารจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน นายปิ่นสักก์ กล่าว

ทส. มอบโล่แหล่งกำเนิดมลพิษ บริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง 52 แห่ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด