สหกรณ์ปรางค์กู่ จำกัด ซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าสดใหม่ ส่งตรงจากสมาชิกสู่ชุมชน

30 ก.ย. 2564 เวลา 1:33 น. 43

ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เป็นหนึ่งในรูปแบบการดำเนินงานของสหกรณ์ การเกษตร ที่ช่วยทำหน้าที่เป็นจุดกระจายสินค้าของสมาชิกและเกษตรกรในชุมชนได้มีจุดจำหน่ายสินค้าที่แน่นอนในราคาที่เหมาะสม ขณะที่ผู้บริโภค ก็ได้ซื้อสินค้าที่สดใหม่ในราคาที่เป็นธรรม

สหกรณ์ปรางค์กู่ จำกัด ซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าสดใหม่ ส่งตรงจากสมาชิกสู่ชุมชน

นายจักรพงษ์  จันเสน ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด จังหวัดศรีสะเกษ เล่าว่า ด้วยสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ นํ้าท่วม หรือฝนแล้ง ทำให้สินค้าของเกษตรกรมีราคาไม่แน่นอน บางครั้งก็ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้สินค้ามีต้นทุนที่สูง ดังนั้นทางสหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่จำกัด จึงเล็งเห็นว่าทำอย่างไรที่จะไม่ให้สินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง ก็เลยจัดตรงพื้นที่สหกรณ์ให้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อให้สมาชิกนำสินค้าทางการเกษตรที่มีความสดใหม่ สะอาด และมีความปลอดภัยมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

สหกรณ์ปรางค์กู่ จำกัด ซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าสดใหม่ ส่งตรงจากสมาชิกสู่ชุมชน

สำหรับสหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้ริเริ่มเมื่อปี 2563 ทางสหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด ก็ไม่รีรอเข้าร่วมโครงการทันที มีเป้าหมายเพื่อให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด ดีขึ้นจากมีช่องทางการทำรายได้มากขึ้น

ขณะที่นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่าในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการขับเคลื่อนและส่งเสริมซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์โดยการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ เทคนิคการจัดร้าน การให้บริการ การใช้สื่อโซเชียลทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายในซูเปอร์มาร์เก็ต 

อีกด้านหนึ่งคือ การช่วยประสานงานและสร้างเครือข่ายสหกรณ์ทั้งในส่วนของผู้ผลิต ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มสหกรณ์ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดรวมทั้งในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการตลาดในการพัฒนาให้สหกรณ์มีสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยสหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด ได้มีการคัดสรรนำสินค้าการเกษตรในท้องถิ่นที่มาจากผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์มาจัดจำหน่าย เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ได้มีการขับเคลื่อนให้ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ รวมตัวกันเป็นเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สหกรณ์ปรางค์กู่ จำกัด ซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าสดใหม่ ส่งตรงจากสมาชิกสู่ชุมชน

ขณะที่นางศรีสมัยสายทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด กล่าวว่า ในส่วนของเกษตรกรที่นำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรมาจำหน่ายที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จะมีสินค้าผลิตได้เองในชุมชนซึ่งทำแบบเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ ปลานิล ปลาดุก กบ จิ้งหรีดเป็นต้น โดยสหกรณ์ได้ช่วยเหลือในการกระจายสินค้าที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้สินค้าไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งสหกรณ์ถือเป็นจุดรวบรวมสินค้า และกระจายไปในเครือข่ายสหกรณ์ในต่างจังหวัดด้วย ถือว่าช่วยให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นมาก และพึ่งพาตัวเองได้อย่างถาวร

สหกรณ์ปรางค์กู่ จำกัด ซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าสดใหม่ ส่งตรงจากสมาชิกสู่ชุมชน

Tags

แท็กที่เกี่ยวข้อง