พาณิชย์สรุปอุปสงค์ข้าวในปี 2560/61 ทั้งปีจะมีประมาณ 26-29 ล้านตันข้าวเปลือก

04 ก.พ. 2560 เวลา 2:10 น.691
นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กรทรวงพาณิชย์ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะทำงาน ร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ธ.ก.ส. GISTDA กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สมาคมชาวนาข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และสมาคมโรงสีข้าวไทย ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

OPS_6906 1.การจัดทำข้อมูลอุปสงค์อุปทานข้าว ปี 2560/61 เพื่อนำมากำหนดแผนการดำเนินงานและกิจกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2560-2564 โดยในเบื้องต้นปริมาณอุปสงค์ข้าวในปี 2560/61 ทั้งปี จะมีประมาณ 26-29 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 27 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งคณะทำงานจะได้วางแผนกำหนดปริมาณผลผลิตข้าวที่เหมาะสม ปี 2560/61 ให้สอดคล้องกับปริมาณอุปสงค์นี้ ในภาพรวมจะให้มีการลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าว อย่างไรก็ดี พื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิจะให้คงการเพาะปลูกได้ในปริมาณไม่ลดลงไปกว่าเดิม เนื่องจากเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 3 จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา) โดยจะเน้นส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี (premium grade) เพื่อส่งออกในตลาดศักยภาพ

2.แผนการดำเนินงาน ปี 2560/61 ได้นำปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไข ปรับปรุงแผนงานและกิจกรรมของแนวทางการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าว ปีการผลิต 2560/61 เพื่อให้การบริหารจัดการการผลิตและการตลาดมีประสิทธิภาพ โดยแผนการดำเนินงานจะเน้นการบริหารจัดการผลิตในนาแปลงใหญ่ซึ่งมีการปรับขนาดการรวมพื้นที่ตั้งแต่ 300 ไร่ขึ้นไป โดยด้านการผลิตจะเน้นการลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งและผลิตข้าวตามความต้องการของตลาด ส่วนด้านการตลาดการค้าข้าวจะดำเนินการในรูปแบบที่มีความหลากหลาย อาทิ ตลาดออนไลน์ ตลาดกลางข้าวเปลือกและข้าวสาร เป็นต้น โดยจะมีการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ได้แก่ โรงสี ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า Modern Trade เข้ารับซื้อผลผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่นี้ด้วยความเป็นธรรม มีมาตรฐานการซื้อขายที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ ส่งผลดีต่อเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการทั้งระบบให้เข้าสู่ตลาดศักยภาพทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของแผนและกิจกรรมนี้เพื่อ สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีสินค้าข้าวที่มีมาตรฐาน โดยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินนโยบายแทรกแซงตลาด ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง