“พาณิชย์” เดินหน้าเพิ่มความร่วมมือขยายตลาดข้าวในจีน

23 ม.ค. 2560 เวลา 9:21 น.96
คณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนไทยเยือนจีนเจรจาขยายตลาดข้าวกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและร่วมยินดีพิธีเปิดตัวการจัดตั้ง THAI HOM MALI RICE IMPORTERS CLUB ของกลุ่มผู้นำเข้าข้าวจีน สร้างโอกาสขยายตลาดข้าวไทยในจีนเพิ่มมากขึ้น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม2560 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางเยือนเมืองกวางโจวและเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้เข้าพบหารือกับหน่วยงาน China Inspection and Quarantine (CIQ) เมืองเซินเจิ้นพบว่าข้าวที่นำเข้าผ่านด่านศุลกากรเซินเจิ้นมีทั้งข้าวจากไทย เวียดนาม กัมพูชาและปากีสถาน โดยเป็นการนำเข้าจากไทยมากที่สุดประมาณ 3.5 แสนตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของการนำเข้าจากไทยทั้งหมดของจีนและเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้รับทราบว่าข้าวไทยมีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้นทุกปีและในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาไม่พบปัญหาในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานข้าวนำเข้าจากไทยอย่างไรก็ดี หลังจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด หากพบปัญหาอุปสรรคจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ คณะฯ ได้พบปะหารือกับกลุ่มผู้นำเข้าข้าวในมณฑลกวางตุ้งโดยได้ร่วมกันหารือแนวทางในการส่งเสริมและขยายการค้าข้าวไทยในจีนและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นรวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานข้าวไทยฉบับใหม่ ปี 2559 โดยกลุ่มผู้นำเข้าชาวจีนจะได้ช่วยเผยแพร่ให้ผู้บริโภคชาวจีนได้รับทราบต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนโดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยกับข้าวหอมไทย ทั้งนี้ รัฐบาลไทยมั่นใจว่ามาตรฐานข้าวไทยฉบับใหม่จะสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงใจกับผู้บริโภคชาวจีนในวงกว้าง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อปลายปีที่ผ่านมาได้เสนอแนะให้ผู้นำเข้าข้าวชาวจีนรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งเป็นสมาคมหรือชมรมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างไทย-จีนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัว THAI HOM MALI RICE IMPORTERS CLUB ของกลุ่มผู้นำเข้าข้าวเมืองเซินเจิ้น โดยการจัดตั้ง Club ดังกล่าวประกอบด้วยสมาชิกผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ในเมืองเซินเจิ้นกว่า 10 ราย ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและถือเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าข้าวของทั้งสองประเทศเพื่อประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันในอนาคตโดยคาดว่าในอนาคตจะมีการรวมกลุ่มผู้นำเข้าข้าวจีนในลักษณะเช่นนี้ในแต่ละเมืองทั่วทั้งประเทศจีนต่อไป นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้นำป้ายโฆษณาและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยได้รับรางวัลอันดับ 1 ของโลกในงานประชุมข้าวโลกครั้งที่ 8มอบแก่ผู้บริหารตลาดค้าส่งธัญพืชซานเหยียนเฉียว เมืองกวางโจว ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งธัญพืชขนาดใหญ่ เพื่อแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้บริโภคข้าวชาวจีนซึ่งเป็นลูกค้าสำคัญของตลาดได้รับทราบซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวของไทยและช่วยกระตุ้นให้ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า สั่งซื้อข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ จีนถือเป็นตลาดข้าวประจำที่สำคัญของไทย โดยในแต่ละปีนำเข้าข้าวจากทั่วโลกประมาณ 3 ล้านตัน เนื่องจากความต้องการบริโภคข้าวในประเทศเพิ่มขึ้น ในปี 2559 (ม.ค.-พ.ย.) จีนนำเข้าข้าวจากไทยปริมาณ 8.87 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีร้อยละ 6.27โดยคาดว่าในปี 2560 ข้าวไทยจะยังครองตลาดข้าวในจีนเช่นที่ผ่านมา