กรมการจัดหางานเปิดบริการขึ้นทะเบียนฯว่างงานออนไลน์

15 มิ.ย. 2559 เวลา 7:23 น.1.5k
วันนี้ (15 มิถุนายน 2559) เวลา 11.00 น. กรมการจัดหางาน แถลงข่าวการเปิดให้บริการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการของกรมการจัดหางาน โดยใช้เพียงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสู่ระบบ สามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ http://empui.doe.go.th/auth/index

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้พัฒนาการให้บริการแก่คนหางานที่เป็นผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวโดยให้สามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและรายงานตัวได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางhttp://empui.doe.go.th/auth/index เพียงใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนในการเข้าสู่ระบบเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการมาใช้บริการของกรมการจัดหางาน จากเดิมผู้ประกันตนจะต้องมาขึ้นทะเบียนและรายงานตัว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ อย่างน้อย 7 ครั้ง (เป็นการขึ้นทะเบียน 1 ครั้ง และรายงานตัว 6 ครั้ง กรณีถูกเลิกจ้างและ   3 ครั้ง กรณีลาออก) ปรับปรุงเป็นการดำเนินการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแทนการดำเนินการ ณ สำนักงานฯ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมามีผู้ประกันตนกรณีว่างงานมาติดต่อที่สำนักงานจัดหางานของกรมการจัดหางาน เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกันกรณีว่างงานประมาณ 618,082 ราย หากประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการครั้งละ 100 บาท ผู้ประกันตนต้องเสียค่าบริการในการติดต่อราชการเป็นจำนวนถึง 432,657,400 บาท

โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1.การลงทะเบียนสมาชิก ใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชนและกรอกเลขหลังบัตรประชาชน (laser Code) เพื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องจากกรมการปกครองเพื่อให้สามารถยืนยันตัวบุคคลได้และจะสามารถลงทะเบียนสมาชิกโดยจะได้รหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบฯ 2.การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานครั้งแรก เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ประกันตนนำแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) พร้อมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าเลขบัญชีสมุดเงินฝากที่ต้องการให้เงินเข้าไปยื่น ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาและสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ เพี่อขอรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม 3.การรายงานตัว อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เป็น โดยสามารถรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านทางอินเตอร์เน็ต

นายอารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกันตนกรณีว่างงานสามารถใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือโทรสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694