1.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้าน กม.12 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา