รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ