สมาคมวิศวกรรมยานยนยต์แห่งประเทศไทย (Society of Automotive Engineers Thailand – TSAE)