ศปมผ.เรียกหน่วยราชการติดตามผลแก้ปัญหาประมงผิด กม.

14 August 2015


พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ผบ.ศปมผ.) เป็นประธานในการประชุม การติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา ตามข้อสังเกตในการตรวจเยี่ยมของคณะสหภาพยุโรป ของ ศปมผ.ครั้งที่15 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยในวันนี้มีหัวหน้า/ผู้แทน ส่วนราชการใน ศปมผ. เข้าร่วมประชุม อาทิ พลเรือเอกพจนา เผือกผ่อง รองผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอกณรงค์พล ณ บางช้าง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ เสนาธิการทหารเรือ นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ผู้แทน กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมการจัดหางาน กรมศุลกากร กรมสารนิเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ กสทช. บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) รวมถึง ผู้แทนจากสมาคมประมงต่าง ๆ อาทิ สมาคมประมงแห่งประเทศไทย สมาคมประมงนอกน่านน้ำไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมรักษ์ทะเลไทย กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านอ่าวไทยตอนบน กลุ่มประมงพื้นบ้าน อีกจำนวนหนึ่ง โดยมีประเด็นวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. ให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) สรุปผลการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่ ดังนี้
1.1 ผลการตรวจเรือประมงในทะเลของ ศรชล.เขตต่าง ๆ
1.2 ผลการปฏิบัติของศูนย์ PIPO ในแต่ละพื้นที่ของ ศรชล.เขต
2. ให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงความคืบหน้าการปฏิบัติตามคำสั่ง หน.คสช.ที่ 24/2558 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ศปมผ. ครั้งที่ 14/2558 ตามลำดับ ดังนี้
2.1 การรื้อโพงพางในแต่ละพื้นที่
2.2 วันเริ่มปฏิบัติตามมาตรการลดจำนวนวันทำการประมงของเรืออวนลากและอวนล้อม
2.3 จำนวนเรืออวนรุนที่ถูกต้องที่จะเปลี่ยนมาเป็นอวนรุนเคย หรืออวนรากเดี่ยวแผ่นตะเฆ่

3. ให้คณะทำงานต่าง ๆ รายงานความก้าวหน้าลำดับ ดังนี้
3.1 คณะทำงานจัดทำนโยบาย การจัดการด้านประมงทะเล
3.2 คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ฯลฯ
3.3 คณะทำงานติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมง
3.4 คณะทำงานปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ
3.5 คณะทำงานจัดทำระบบติดตามเรือ (VMS)
3.6 คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานในเรือประมง
3.7 คณะทำงานกฎหมาย ศปมผ. ชี้แจงความก้าวหน้าการปรับปรุงกฎหมาย

4. คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ชี้แจงความก้าวหน้าการประชาสัมพันธ์
5. แนวคิดการพัฒนาระบบงานทะเบียนเรือประมง และเครื่องมือทำการประมงไว้ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเดียวกัน
สรุปมติที่ประชุมได้ดังนี้
1. ให้คณะทำงานต่าง ๆ ที่จัดทำเอกสารส่งไปให้สหภาพยุโรปเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในสิ้นเดือน ส.ค.58
2. ให้กรมเจ้าท่า เพิกถอนทะเบียนเรือประมงที่ไม่มาแสดงตน จำนวน 11,700 ลำ และรวบรวมข้อมูลเรือดังกล่าว เพื่อป้องกันการจดทะเบียนใหม่หรือสวมทะเบียนเรือ
3. ให้คณะทำงานกฎหมาย ศปมผ. ร่างคำสั่ง คสช. เพื่อ
3.1 กำหนดให้มีการห้ามโอนเปลี่ยนแปลงทะเบียนเรือ/อาชญาบัตร จนกว่าจะมีการคำนวณค่า MSY ใหม่ ในวงรอบแต่ละปี
3.2 ให้อำนาจกับ ผบ.ศปมผ. ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการโอนเปลี่ยนแปลง ทะเบียนเรือ/อาชญาบัตร ตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยและกฎหมายว่าด้วยการประมงโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว
4. ให้กรมประมงนำข้อมูลประเภท ขนาด และจำนวนเรือ เครื่องมือประมงที่เหมาะสม ไปพิจารณาร่วมกับการแบ่งเขตทำการประมง ตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ ศรชล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจเรือประมง โดยเสนอให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป
5. ให้กรมประมงชี้แจงและตักเตือนเรือประมงที่ลักลอบเข้าไปทำการประมงนอกน่านน้ำ ซึ่งตรวจพบโดยการติดตามสถานการณ์ ผ่าน VMS
6. ให้ส่วนเลขานุการ ศปมผ. ตรวจสอบข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดเวลาแล้วเสร็จของการดำเนินงานแล้วแจ้งเตือนให้ที่ประชุมทราบเป็นระยะ
7. ให้ส่วนเลขานุการ ศปมผ. เสนอคำสั่ง ศปมผ. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัด
เพื่อบูรณาการบังคับใช้กฎหมายรื้อถอนโพงพาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ประมงจังหวัดเป็นเลขานุการ และให้ ศรชล.เขต ให้การสนับสนุนด้านกำลัง
8. ให้กรมประมงกำหนดจำนวนวันเพื่อลดการลงแรงทำประมงของเรืออวนลากและอวนล้อมในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีผลตั้งแต่ 1 ก.ย. 58 และให้กรมประมงหารือกับสหภาพยุโรปให้ได้ข้อสรุป อาจมีการเปลี่ยนแปลง
9. ให้กระทรวงการต่างประเทศ นำข้อมูลการปรับลดเวลา การลงแรงประมง เพื่อให้สอดคล้องกับ ค่า MSY เสนอให้ ผู้แทนฯ ณ กรุงบรัสเซลเพื่อใช้ประโยชน์ ในการเจรจา และประชาสัมพันธ์กับประเทศใน สหภาพยุโรป
10. ให้ ส่วนเลขานุการ ศปมผ. ปรับแก้ไขมติที่ประชุม ศปมผ. ครั้งที่ 14/2558 โดยให้ลดวันทำการประมงของเรืออวนล้อม ในอ่าวไทย จาก 8 วัน/เดือน เป็น 9 วัน/เดือน
11. ให้คณะทำงานต่างๆ ที่ต้องจัดส่งเอกสารให้ สหภาพยุโรป บรรยาย กรอบงานและแนวทางการดำเนินการของแต่ละด้าน ความยาวประมาณ 15 นาที ในการประชุมครั้งต่อไป
12. ให้กรมประมง/กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือเสนอประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ ในการนำเรือประมงเข้าเทียบท่าเรือในประเทศไทย
13. ให้คณะทำงานปรับปรุงระบบตรวจสอบย้อนกลับ ปรับการดำเนินการเรื่องการออกเอกสารกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (MCPD)
14. ให้คณะทำงานจัดทำระบบติดตามเรือ รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก VMS ของเรือประมงนอกน่านน้ำ ว่ามีพฤติกรรมอย่างไรบ้างผ่าน เสธ.ศปมผ.
15. ให้คณะทำงานพัฒนาระบบงานทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมง ศึกษารายละเอียด พร้อมงบประมาณในการดำเนินการและเสนอที่ประชุมในเมื่อพร้อม


ฐานเศรษฐกิจ breaking news ประมง ประมงผิดกฎหมาย