กรมเจ้าท่าประกาศนำเรือพร้อมทะเบียนเรือมารายงานตัวที่ศูนย์ PI - PO

26 April 2016


กรมเจ้าท่า (จท.) กระทรวงคมนาคม ออกประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง ให้เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจ นำเรือพร้อมทะเบียนเรือและเอกสารหลักฐาน มารายงานตนเองที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (Port In – Port Out Controlling) ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

ตามที่รัฐบาลโดยศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ดำเนินการมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2558 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมถึงเพื่อเป็นการกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 จท. จึงออกประกาศให้เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจ นำเรือพร้อมทะเบียนเรือและหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)      มารายงานตนที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (Port In – Port Out Controlling)-โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กรณีเรือที่ไม่ได้ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทย ให้เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของเรือตามรายชื่อ นำเรือพร้อมกับทะเบียนเรือไทย และหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) มารายงานตน    ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก ในพื้นที่ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559 ก่อนเวลา 12.00 น. หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถนำเรือมารายงานได้ ให้เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจนำเอกสาร ได้แก่ 1) ใบทะเบียนเรือไทย  2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเรือและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) 3) หนังสือมอบอำนาจ   4) สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของเรือ และ 5) รูปถ่ายเรือ มารายงานตนที่ศูนย์ PI – PO ได้เช่นกัน

- กรณีเรือถูกเพิกถอนทะเบียนเรือไทยแล้ว ให้เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของเรือนำเฉพาะตัวเรือและหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) มารายงานพร้อมกับเอกสาร คือ 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเรือและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) 2) หนังสือมอบอำนาจ 3) สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของเรือ และ 4) รูปถ่ายเรือ

เจ้าหน้าที่ จท. ที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก จะดำเนินการตรวจสอบเรือตามแบบตรวจสอบเรือประมง และประมวลผลส่งสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559 เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนหรือเจ้าของเรือ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.md.go.th-หรือสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ โทร. 0 2233 1311 – 8 ต่อ 212 , 297 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ จท. ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก ในพื้นที่จังหวัดชายทะเล


กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประมงผิดกฎหมาย ทะเบียนเรือ เจ้าของเรือ ประกาศกรมเจ้าท่า