จิตแพทย์แนะเลี้ยงลูกแบบแฮนด์เมดมี3ส.สังเกตใส่ใจส่งเสริม

21 January 2018


จิตแพทย์แนะเลี้ยงลูกเหมือนงานแฮนด์เมดต้องมี 3ส...สังเกต ใส่ใจ ส่งเสริมการเรียนรู้

· การสังเกตเป็นทักษะสำคัญ
· ใส่ใจพัฒนาการและเรียนรู้ธรรมชาติตามวัยของลูก ปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมและภารกิจของแต่ละช่วงวัย คือรากฐานสำคัญของพัฒนาการที่ดี
· กิจกรรมนอกบ้านเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และช่วยพัฒนาการทางด้านร่างกายเพราะเด็กๆ เปรียบได้กับงานศิลปะที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นส่วนสำคัญในการรังสรรค์ให้เติบโตงดงามเป็นงานชิ้นเอกที่มีคุณค่าต่อครอบครัวและสังคม ทาง ‘พาราไดซ์ พาร์ค’ ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป จึงจัดงาน KID’S WONDERLAND ขึ้น เพื่อให้พ่อแม่พาเด็กๆ มาเรียนรู้นอกบ้านด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อย

ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือคุณหมอโจ ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น กล่าวว่า พ่อแม่ควรใส่ใจพัฒนาการและเรียนรู้ธรรมชาติตามวัยของลูก พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการสั่งสอนและส่งเสริมกิจกรรมของลูกไปตามพฤติกรรมและภารกิจของแต่ละช่วงวัย ช่วยให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีได้แต่ละช่วงวัยของเด็กต้องการการใส่ใจ เพื่อเสริมพัฒนาการที่ต่างกัน เพื่อสร้างรากฐานของพัฒนาการที่ดีตามทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ซึ่งสามารถแบ่งให้พ่อแม่มือใหม่เข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้

แรกเกิดถึง 1 ขวบ ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและการเอาใจใส่ของพ่อแม่จะสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้กับเด็กน้อยวัยแรกเกิด ช่วงเวลานี้พ่อแม่ต้องให้เวลากับลูกให้มากที่สุด เน้นการสัมผัส และอยู่ใกล้ๆ กับลูก เพื่อให้ลูกรู้สึกมั่นคงปลอดภัย เด็กจะเกิดความไว้วางใจในตัวพ่อแม่ สิ่งแวดล้อมรอบตัว และเกิดความมั่นคงทางอารมณ์1 ขวบจนถึง 3 ขวบ เป็นวัยที่เด็กแสดงตัวตนชัดเจนและมีความเป็นตัวของตัวเองสูง เริ่มลองทำอะไรด้วยตัวเอง ช่วงนี้พ่อแม่สามารถเปิดโอกาสให้ลูกๆ ได้ซนเต็มที่ ได้ลองทำกิจกรรมต่างๆ พาออกนอกบ้านเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนอื่น แต่ก็ต้องคอยดูแลและตักเตือนหากลูกทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องวัยอนุบาล พ่อแม่หลายท่านกลัวลูกไม่เก่งวิชาการ จึงอัดวิชาเรียนให้ลูกในช่วงนี้ แต่แท้จริงวัยอนุบาลเหมาะสมที่ให้เด็กๆ ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เน้นการเล่นแบบฟรีเพลย์ และนำศิลปะเข้ามาเสริมจินตนาการพาราไดซ์ พาร์ค เชื่อมั่นว่าหากพ่อแม่ผู้ปกครองรู้จักสังเกต ใส่ใจ และส่งเสริมการเรียนรู้ตามนิสัยและพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน จะส่งผลให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมวัย

้เด็ก จิตแพทย์ แฮนด์เมด พาราไดซ์พาร์ค