ซิกน่า ดันบุคลากรเติบโตระดับบริหาร

20 January 2018


ซิกน่า เป็นบริษัทจากอเมริกา ที่ให้บริการทางด้านสุขภาพและดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศต่างๆ 30 ประเทศทั่วโลก “จูเลียน เมงกัล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) พูดถึงปัจจัยที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้ เกิดจากการสร้างบุคลากรขององค์กร

ซิกน่า ทำการวิจัยเกี่ยวกับบุคลากรกับซิกน่าทั่วโลก มาสร้างเป็นพัฒนาบุคลากรผ่านปรัชญา 4 ด้าน คือ การดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี การได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม มีวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสในการเติบโตและมีความก้าวหน้าในการทำงาน ทั้ง 4 ปรัชญานี้ จะทำให้พนักงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร

โปรแกรมในการพัฒนาบุคลากร มีทั้งการส่งเสริมทางด้านภาษาทั้งไทยและอังกฤษ มีการฝึกอบรมทางต่างๆ ทั้งการพัฒนาทางด้านวิชาชีพ สร้างโอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน อาทิ

1. โปรแกรมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นกับพนักงานของซิกน่าในประเทศอื่นๆ แต่ละคนจะได้เป็นงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้รับรู้ทักษะใหม่ๆ ที่แตกต่างจากประเทศไทย เช่น ไต้หวัน อเมริกา เกาหลีใต้ พนักงานที่ได้รับโอกาสเหล่านี้ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ และเอากลับมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทย

2. โปรแกรม ซิกน่า ยูนิเวอร์ซิตี เป็นโปรแกรมการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูง มีระบบการเรียนในคลาสจากเจ้าหน้าที่สอน หรือเรียนออนไลน์ ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นสูง วมไปถึงทางด้านเทคนิคต่างๆ

3. ทุนการศึกษา ซิกน่าสนับสนุนการเงิน พนักงานถ้าเข้าเงื่อนไขก็มาเบิกค่าเรียนสนับสนุนได้ เพื่อให้เขาสามารถบรรลุเป้าหมาย

วัฒนธรรมการทำงานของซิกน่า สนับสนุนการโปรโมตคนไทยให้เติบโตในระดับบริหาร และสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ โดยในไทยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้หญิง 68% จากจำนวนพนักงาน 1,270 คน

นอกจากนี้ ยังสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมไปถึงการให้รางวัล สำหรับพนักงานที่มีผลงานดี เช่น โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และยังมีรางวัลประจำไตรมาส และประจำปี CCC : Customer Centrick Cigna ใครที่สามารถแสดงพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ ซึ่งให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในแต่ละไตรมาสจะมีการเสนอชื่อเข้ามาเป็นการสร้างให้พนักงานมีดีเอ็นเอว่า ลูกค้าคือศูนย์กลาง และยังมีรางวัล ซิกน่า สตาร์อะวอร์ด เป็นรางวัลระดับโกลบอล สำหรับพนักงานที่ทำงานโดดเด่นในแต่ละประเทศ

“จูเลียน” บอกว่า สวัสดิการถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ทำให้พนักงานรักองค์กร และทำให้องค์กรรักษาคนเก่งๆ มีความสามารถไว้กับองค์กร โดยซิกน่าเน้นการสร้างสมดุลของการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพกับพนักงาน โดยมีการทำแบบสอบถาม 360 องศาทุกปีกับพนักงาน แล้วนำมาพัฒนาเป็นโปรแกรม ช่วยให้อุปสรรคการทำงานลดน้อยลง เช่น กิจกรรมเพื่อทำให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี มีการสนับสนุนให้พนักงานออกกำลัง มีโปรแกรมออกกำลังกาย และมีการท้าทายการออกกำลังกาย ด้วยการแข่งขันกับพนักงานประเทศอื่นๆ

และยังมีนโยบายการดูแลผู้ป่วย (Care Giver Policy) ให้พนักงานลางานเต็มเวลา ได้ 30 วัน สำหรับพนักงานที่ต้องการไปดูแลผู้ป่วย โดยยังได้รับเงินเดือนเต็ม เช่นเดียวกับนโยบายการลาคลอด ได้ 90 วัน ที่ได้ค่าจ้างเต็มเช่นกัน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,332 วันที่ 18 - 20 มกราคม พ.ศ. 2561


ซิกน่า