เอชอาร์ 4.0 | เทคนิคการบริหารทีมงาน ‘ให้ทรงพลัง’

19 November 2017
คอลัมน์ : เอชอาร์ 4.0 โดย ฐานเศรษฐกิจ | ทีมงานถือเป็นปัจจัยสำคัญขององค์กร การที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ จะต้องมีทีมงานที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ‘แมนพาวเวอร์กรุ๊ป’ ได้พูดถึงเทคนิคของการพัฒนาทีมให้แข็งแกร่งและทรงพลัง จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในทีม การพัฒนาทีม และบุคลากรนี้ถือเป็นหน้าที่สำคัญของผู้นำทีมปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทีมงานให้ทรงพลังมี 4 ปัจจัยสำคัญด้วยกัน คือ

1.ความเป็นผู้นำ ทีมงานที่แข็งแกร่งได้นั้นจำเป็นจะต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีความเป็นผู้นำสูง ดังนั้น ผู้นำ คือ ผู้ที่นำทีมทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงาน โดยคำนึงถึงคำว่า ‘พวกเรา’ ต้องแสดงให้สมาชิกในทีมเห็นว่า นี่คือ งานของพวกเรา ทำงานเพื่อความสำเร็จร่วมกัน ไม่ใช่สำเร็จแค่ผู้นำ นอกจากนั้น ยังต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกในทีม เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น และยังต้องทำหน้าที่ในการสอนงานให้กับสมาชิกในทีม พร้อมทั้งยังต้องมีการวางแผนพัฒนาสมาชิกในทีมในเรื่องที่จำเป็นต้องพัฒนา เพื่อให้สมาชิกในทีมมีศักยภาพด้วย

2.การวางเป้าหมายของทีม ไม่ใช่แค่ผู้นำที่เป็นผู้กำหนดเป้าหมาย ทีมงานที่ทรงพลังนั้นจะต้องร่วมกันวางเป้าหมายทั้งหมดของสมาชิกในทีม เป้าหมายที่ดีนั้นจะต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และสามารถปฏิบัติได้จริง สมาชิกในทีมทุกคนต้องมีส่วนร่วมและร่วมกันรับผิดชอบเป้าหมายของทีม
3.การสื่อสาร ทีมงานที่แข็งแกร่งและทรงพลัง จำเป็นจะต้องมีเทคนิคการสื่อสารที่ดีและชัดเจนในทีมงาน รู้จักวิธีการพูดและการฟังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สมาชิกในทีมต้องมีการสื่อสารเรื่องงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กันและกัน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น หาแนวทางที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ผู้นำจะต้องมีการสื่อสารกับสมาชิกในทีมอย่างเท่าเทียมกัน สมาชิกคนไหนทำดีต้องได้รับคำชม และต้องมีการให้กำลังใจกับสมาชิกในทีมอย่างสม่ำเสมอ

4.การสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน ข้อนี้ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารทีมงานที่ทรงพลัง สมาชิกในทีมจำเป็นต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน เราสามารถสร้างบรรยากาศได้ง่าย ๆ โดยปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ สร้างมิตรภาพในการทำงาน สร้างทัศนคติที่ดีต่อกันและกัน ปลูกฝังให้สมาชิกในทีมมีความรักในงานที่ทำอยู่

ปัจจัยเหล่านี้ คือ สิ่งสำคัญในการบริหารทีมงานให้ทรงพลัง การสร้างทีมงานที่ดีนั้น ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งในทีม แต่นั้นหมายรวมถึงสมาชิกในทีมต้องร่วมกันสร้างทีมงาน เพื่อสนับสนุนทีม และองค์กรให้แข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้


หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,312 วันที่ 9-11 พ.ย. 2560 หน้า 26ฐานเศรษฐกิจ ทีมงาน แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เอชอาร์ 4.0 การบริหารงาน เทคนิคบริหาร