พาณิชย์จับมือผู้ส่งออกข้าวไทยช่วยเหลือค่ารถเกี่ยวชาวนา

16 October 2017


พาณิชย์จับมือผู้ส่งออกข้าวไทยช่วยเหลือค่ารถเกี่ยวชาวนา ให้ชาวนากว่า 5,000 รายที่เป็นสมาชิกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยใน 12 จังหวัดภาคอีสาน เริ่มปีการเพาะปลูก 2560/61 เดือนพฤศจิกายน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จัดทำ โครงการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพข้าวส่งออกของเกษตรกร โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจะให้เงินช่วยเหลือค่ารถเกี่ยวนวดข้าวแก่ชาวนา ที่เป็นสมาชิกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยในอัตราไร่ละ 200 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ ซึ่งมีจำนวนชาวนาเข้ารับการช่วยเหลือทั้งสิ้น 5,363 ราย รวมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 45,000 ไร่ ใน 12 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ และศรีสะเกษ ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวคุณภาพดีที่สำคัญเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมเงินช่วยเหลือ 9,172,300 บาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ของชาวนาแต่ละรายโดยตรง รวมทั้งในปีนี้ยังได้ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารบก เตรียมรถเกี่ยวข้าว 10 คัน ตามที่ได้รับมอบจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว ปี 2560/61 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วย

ขณะที่ กรมการค้าภายในก็ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวแอพพลิเคชั่นจองรถเกี่ยว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่ที่มีปัญหาซ้ำซากในแต่ละปี โดยจะนำร่องใช้ในจังหวัดอุบลราชธานี เปิดใช้วันที่ 18 - 19 ตุลาคมนี้


ชาวนา พาณิชย์ ผู้ส่งออกข้าว รถเกี่ยว