เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้งเอ็มดีคนใหม่

25 September 2017


บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้งนายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์  ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

นายจักษ์กริช จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอ็กโก กรุ๊ป ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 แทนนายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย โดยจะรับผิดชอบและสานต่อภารกิจสำคัญ ได้แก่ การแสวงหาโอกาสในการลงทุน การกำกับดูแลโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการบริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

ปัจจุบัน นายจักษ์กริชดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและบริหารจัดการโรงไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน นายจักษ์กริชสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ


เอ็กโก กรุ๊ป บริษัท ผลิตไฟฟ้า จักษ์กริช จักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์