เร่งเปิดประมูล! ให้เอกชนเช่าที่ดินตั้ง “เขต ศก.พิเศษกาญจนบุรี”

24 September 2017


ครม.สัญจร ให้สภาพัฒน์-คลัง เร่งเปิดประมูล! ให้เอกชนเช่าที่ดินตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
6777
ในการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ... พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้แทนภาคเอกชน, ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรในภาคกลาง

ทั้งนี้ ครม. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องเร่งด่วน คือ “ด้านการค้าการลงทุน” มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ ร่วมกับกระทรวงการคลัง รับไปเร่งรัดดำเนินการเปิดประมูลให้เอกชนเช่าที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี โดยให้ความสำคัญกับการแบ่งพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน (Phasing) โดยเฉพาะพื้นที่ที่เอกชนมีความสนใจลงทุน ประมาณ 500 ไร่ และให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ตามขั้นตอนต่อไป

ด้าน การบริหารจัดการน้ำ ที่ประชุม ครม. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งพิจารณาศึกษาวิธีการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงความจำเป็นในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งถาวร หรือ แนวทางเลือกอื่นที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดจากน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยา บริเวณชุมชนริมคลองโผงเผง และขอรับการสนับสนุนตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับในด้านการพัฒนาคมนาคมขนส่ง ทั้งโครงการของพื้นที่ที่สอดคล้องกับโครงการที่บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง และโครงการที่ต้องการให้เร่งรัดดำเนินการนั้น ที่ประชุม ครม. มอบหมายให้ทางกระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปพิจารณาจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ในด้านการท่องเท่ียว ที่ประชุม ครม. ได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการเพิ่ม จ.ชัยนาท ให้อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง ภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 2558-2560

นอกจากนี้ การพัฒนาการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศ จะต้องให้ความสำคัญกับศักยภาพของแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของเส้นทางและกิจกรรมภายในภาค ระหว่างภาคสู่ภาค และระหว่างภาคสู่กลุ่มประเทศ CLMV โดยมอบหมายให้สภาพัฒน์รับข้อเสนอการเพิ่ม จ.สระบุรี ไปพิจารณาประกอบการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาภาคกลาง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

อีกทั้ง มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปศึกษาในรายละเอียดของการวางระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อจากสถานีหลัก ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่า รวมทั้งความต้องการและผลกระทบที่มีต่อชุมชนในพื้นที่ด้วย

สำหรับด้านการเกษตร ได้มีการขอทบทวนมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยขอเพิ่มค่าเก็บเกี่ยวให้เกษตรกรที่กำหนดให้ไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ต่อราย เป็นไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อราย ซึ่งที่ประชุม ครม. ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อเสนอไปพิจารณา โดยคำนึงถึงงบประมาณและหลักเกณฑ์อื่น ๆ อย่างรอบคอบ หากมีความเหมาะสมในการปรับปรุงมาตรการ จึงเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ฐานเศรษฐกิจ ประมูล กาญจนบุรี เช่าที่ดิน เขตเศรษฐกิจ