เชฟรอน พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามศาสตร์พระราชา

23 September 2017


การใช้จ่ายเกินตัว เพิ่ม
ภาระหนี้ด้วยการกู้ยืม
จนเป็นดินพอกหางหมู มีให้เห็นในสังคมไทยเยอะมาก รวมไปถึงกำลังพลและครอบครัวในกองทัพบก ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี เล็งเห็นความจำเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ ให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว ด้วยศาสตร์พระราชา และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ปลดหนี้สู่วิถีพอเพียง” เปิดศูนย์การเรียนรู้ “เกษตรอินทรีย์วิถีไทย ตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อเป็นแบบอย่างด้านการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืนและต้นแบบการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในหน่วยทหารสำหรับประชาชนทั่วไป

ไพโรจน์ กวียานันท์“ไพโรจน์ กวียานันท์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ปลดหนี้สู่วิถีพอเพียง” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ฟื้นฟูลุ่มนํ้าป่าสัก ตามรอยพ่อ” ระยะที่ 2 ที่เชฟรอนให้การสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อการแก้ไขปัญหาการจัดการ นํ้าของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ชุมชนในบริเวณลุ่มนํ้าป่าสัก การส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อนำมาเป็นเทคนิคด้านการจัดการดิน นํ้า ป่า ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาลงสู่การลงมือปฏิบัติ

สำหรับโครงการ “ฟื้นฟูลุ่ม นํ้าป่าสัก ตามรอยพ่อ” ระยะที่ 2 เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 รวมระยะเวลา 2 ปี ด้วยงบประมาณสนับสนุนจำนวน 12.94 ล้านบาท โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายและวิทยากร การลงพื้นที่ให้ความรู้ด้วยรูปแบบของการลงแขก และสร้างอาคารเรียนแก่โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเยาวชนด้านกสิกรรมธรรมชาติและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบตามแนวทางศาสตร์พระราชาที่สมบูรณ์ ซึ่งโครงการตั้งเป้าหมายในการจัดอบรมให้คนในชุมชนลุ่มนํ้าป่าสักกว่า 300 คน โดยคาดว่าจะสามารถสร้างตัวอย่างความสำเร็จได้อีกไม่น้อยกว่า 30 คน และพัฒนาวิทยากรให้เป็นแกนนำถ่ายทอดองค์ความรู้อีกจำนวน 9 คน

พล.ต.สายัณห์ เมืองศรี ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ปลดหนี้สู่วิถี
พอเพียง” แบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 60 คน ผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งกำลังพลทหาร แม่บ้านทหารบก และบุคคลจากภายนอก ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงวิชาการ ที่ตลอดระยะเวลา 5 วัน โดยวิทยากรจากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง อ. มาบเอื้อง จ.ชลบุรี องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักกสิกรรมธรรมชาติ และแนวทางการพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ การทำบัญชีครัวเรือน การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 5 อย่าง การทำคันนาทองคำ

รวมไปถึง การออกแบบพื้นที่เพื่อบริหารจัดการนํ้าและขุดคลองไส้ไก่ และการฝึกอาชีพเสริมด้วยการทำนํ้ายาอเนกประสงค์ โดยใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการนํ้าตามแนวทางศาสตร์พระราชา “ป่าสักโมเดล” หรือ ห้วยกระแทก ขนาด 600 ไร่ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี เป็นสถานที่ให้
ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,298 วันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ. 2560


คุณภาพชีวิต เชฟรอน ศาสตร์พระราชา