CPF หนุนนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวและประหยัดพลังงานร่วมลดก๊าซเรือนกระจก

19 September 2017


ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งเสริมหน่วยงานภายในบริษัทปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และนำระบบไบโอแก๊สมาใช้ในฟาร์มสุกรเพื่อบำบัดของเสียและผลิตพลังงานทดแทน มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก ล่าสุด สถานประกอบการซีพีเอฟทั้งฟาร์มและโรงงานทั่วประเทศจำนวน 79 แห่ง รับใบประกาศเกียรติคุณร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ตอกย้ำองค์กรต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในหน่วยงาน โรงงาน ฟาร์ม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในหน่วยงาน ซึ่งปีนี้สถานประกอบการซีพีเอฟ 9 แห่ง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

สถานประกอบการซีพีเอฟ 9 แห่ง ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย 1. โครงการรักษ์นิเวศ โรงงานฟักไข่บ้านไร่ 2.โครงการรักษ์นิเวศ โรงงานอาหารแปรรูปมีนบุรี 2 3.โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟาร์มพรหมราช 6 4.โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟาร์มพรหมราช 7 5.โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟาร์มลาดบัวขาว2 6.โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟาร์มวังโรงใหญ่ 7.การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น 8. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านบึง และ9.โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โรงฟักลาดบัวขาว โรงงานแปรรูปไข่ หนองจอก โดยกิจกรรมของทั้ง 9 แห่ง สามารถกักเก็บปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับ 598 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ด้าน ดร.สุเมธ เดชรักษา ผู้ชำนาญการอาวุโส ด้านวิจัยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ สายธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ กล่าวว่า สายธุรกิจสุกรได้รับใบประกาศเกียรติคุณร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ประเภทกิจกรรมพลังงานทดแทนรวม 70 ฟาร์ม โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 715, 561 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้ บริษัท ท่าจามเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน เป็นอีกบริษัทที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณร่วมโครงการฯ โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 15,189 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
สายธุรกิจสุกรนับว่าเป็นต้นแบบมาตรฐานฟาร์มสีเขียว หรือกรีนฟาร์ม ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม หนึ่งในองค์ประกอบของกรีนฟาร์ม คือ การนำระบบไบโอแก๊สมาใช้ในการบำบัดของเสีย และผลิตเป็นพลังงานทดแทน ทำให้เราสามารถใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ทำให้ฟาร์มเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งสร้างเครื่องมือการคำนวณปริมาณการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพื่อความสะดวกต่อการพัฒนาโครงการ และส่งเสริมให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกจาก “ผู้ให้” ในภาคองค์กรธุรกิจไปสู่ “ผู้รับ”ในชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในชุมชนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีอบก.เป็นผู้รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินกิจกรรม


CPF ซีพีเอฟ พื้นที่สีเขียว