ครม.ไฟเขียวสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร แก้ปัญหาน้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยา

19 September 2017


-19 ก.ย. 60-พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) นอกสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมติอนุมัติหลักการในการเตรียมความพร้อมโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะบริเวณจุดแคบสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาใน จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

โดยให้กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนงานระยะเร่งด่วนในกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ 1.กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ และ 2.การดำเนินการในกระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง และงานเตรียมความพร้อมเพื่อการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการก่อสร้างได้ในปี 2562สำหรับเหตุผลและความจำเป็นในการก่อสร้างโครงการคลองระบายน้ำหลาก บางบาล-บางไทร เนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงบริเวณที่ไหลผ่าน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นช่วงที่ลำน้ำมีลักษณะเป็นคอขวด และริมสองฝั่งแม่น้ำเป็นชุมชนเมือง รวมทั้งโบราณสถานหลายแห่ง ไม่สามารถขุดลอก, ปรับปรุง หรือขยายได้ โดยปัจจุบันมีความสามารถในการระบายน้ำตรงจุดที่แคบที่สุดได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อผันน้ำเลี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาให้ระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งเมื่อรวมกับขีดความสามารถของแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม จะสามารถระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านท้ายน้ำ

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ จะช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาถึงอ่าวไทย และเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านการเกษตร ใน อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล อ.บางไทร อ.บางปะอิน อ.ผักไห่ และ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 229,138 ไร่


บางไทร น้ำท่วม ครม. เจ้าพระยา คลองระบายน้ำหลาก บางบาล