“เมืองนวัตกรรมอาหาร” และ “ศูนย์กลางส่งออกยานยนต์” ของไทย

17 September 2017


ทันทีที่ประเทศไทยก้าวสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 เรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรม 10 กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ จึงกลายเป็นวาระสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องระดมสรรพกำลัง พร้อมด้วยเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอยู่แล้ว ต่อยอดสู่การสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน (S-Curve) พร้อมกับการเสริมสร้าง คิดค้น งานวิจัย ในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ ที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมของโลก และนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันได้

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ก.ย. 2560 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศร่วมกับกรมยุโรปได้จัดกิจกรรม MFA CEO Forum นอกสถานที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพอุตสาหกรรม S-Curve และศักยภาพอันโดดเด่นด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคของไทยให้กับผู้แทนจากคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกว่า 80 คน ไปศึกษาดูงาน เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี และเข้าเยี่ยมชมกิจการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี เพื่อได้เห็นถึงศักยภาพของหน่วยงานและผู้ประกอบการด้านดังกล่าว ที่สามารถเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้

ผู้แทนจากคณะทูต ได้รับทราบถึงเป้าหมายของ Food Innopolis ซึ่งเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งยังเป็นแหล่งจ้างงานบุคคลากรวิจัย ด้วยความพร้อมในระดับสากล ซึ่งเปิดให้นักลงทุนด้านนวัตกรรมอาหารสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างครบวงจร มีการมอบสิทธิประโยชน์และมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการอาหาร ทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศในด้านต่าง ๆ โดยคณะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทรรศนะและสอบถามถึงการร่วมลงทุนทำวิจัยเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์อีกด้วย

TP10-3297-3c


Food Innopolis ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นับเป็นพื้นที่ดำเนินการ Food Innopolis แห่งแรก ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ ท่ามกลางศูนย์ปฏิบัติงาน 4 ตึก ครอบคลุมงานด้าน Food & Feed Innovation Center, Thailand Bioresource Center, Nano Cosmeceutical Lab, Integrative Biorefinery, BIOTEC Information System มีความพร้อมรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของบริษัทเอกชน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่ใช้สอยกว่า 20,000 ตารางเมตร ทั้งยังจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) เพื่อให้บริการแบบครบวงจรด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมลดระยะเวลาการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมาก อาทิ BOI กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันอาหาร หน่วยงานที่ให้บริการทดสอบและรับรองมาตรฐาน เป็นต้น ที่สำคัญ Food Innopolis ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ยังมีทำเลใกล้มหาวิทยาลัย สนามบิน และสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีธรรมศาสตร์ ทำให้มีการคมนาคมที่สะดวก ตอบโจทย์ต่อการประสานงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในอนาคต

ขณะที่ การเดินทางเยือน บริษัท นามยง เทอร์มินัลฯ หนึ่งในผู้ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก-นำเข้ารถยนต์ และสินค้าทั่วไปแบบครบวงจร ได้บรรยายถึงความพร้อมและศักยภาพของบริษัท ซึ่งเติบโตไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่งของไทย และภาคการส่งออกรถยนต์ในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถรองรับปริมาณการขนส่งและบริการด้านโลจิสติกส์ให้แก่บริษัทลงทุนในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve เพื่อการส่งออก

TP10-3297-2c

บริษัท นามยง เทอร์มินัลฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยปัจจุบัน “นามยง” เป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือ ที่มีปริมาณการส่งออกรถยนต์มากที่สุดในไทย มีประสบการณ์ในการประกอบกิจการมากกว่า 15 ปี มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 80% ของจำนวนรถยนต์ที่ส่งออกทั้งหมดของไทย เฉลี่ยมีการส่งออกรถยนต์จากท่าเทียบเรือ A5 มากกว่า 80,000 คัน/เดือน ลักษณะการให้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) การให้บริการท่าเทียบเรือ (2) การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และ (3) การให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก

ความสำเร็จจากกิจกรรม MFA CEO Forum at Food Innopolis and Naming Terminal ครั้งนี้ นับว่า เป็นการตอกย้ำศักยภาพและความพร้อมของไทย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 คู่ขนานกับการพัฒนาเชิงรุกในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) พร้อมกับการเปิดโอกาสให้ต่างชาติได้รับข้อมูลและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของไทย ในยุคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่เปิดรับและพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ผู้ประกอบการภาคเอกชนอย่างเต็มที่

พบกับอัปเดตความเคลื่อนไหวและโอกาสในตลาดต่างประเทศที่สถานทูตไทยทั่วโลก ตั้งใจติดตามมาให้ภาคเอกชน ได้ที่เว็บไซต์ www.globthailand.com หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถเขียนมาคุยกันได้ที่ [email protected]

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,297 วันที่ 17-20 ก.ย. พ.ศ. 2560ฐานเศรษฐกิจ นวัตกรรมอาหาร ยานยนต์ ศูนย์กลางส่งออก