รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง

2 September 2016


รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเวลาและตรงตามความต้องการ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันเวลาและตรงตามความต้องการ โดยได้มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และการเติมน้ำด้วยการปฏิบัติ การฝนหลวง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจากปริมาณน้ำใช้การได้ใน 4 เขื่อนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย.59)  มีปริมาณน้ำใช้การรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 4,546 ล้าน ลบ.ม.โดยปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล มีน้ำใช้การได้ จำนวน 941 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งถือว่ามีปริมาณน้ำใช้การได้ มากกว่าปีที่ผ่านมา โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรและผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำ โดยจะมุ่งเน้นให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ให้มีเพียงพอถึงต้นฤดูฝนปี 2560 รวมถึงการปฏิบัติการฝนหลวง โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้ งแต่วันที่ 15 ก.พ. 59 จนวันที 31 ส.ค. 59 รวมทั้งสิ้น 17 หน่วยปฏิบัติการ มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง รวม 176 วัน จำนวน 3,500 เที่ยวบิน โดยในภาคเหนือ มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ จ.พิษณุโลก และ จ.ตาก มีเครื่องบิน จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งจะปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำให้กับเขื่อนภูมิพลและพื้ นที่การเกษตร
พลเอก ฉัตรชัย กล่าวต่อไปว่า ได้มีการจำลองสถานการณ์ปี2559/60 ทั้ง 5 แบบจำลอง เพื่อประเมินน้ำที่ใช้การได้ทั้ ง 4 เขื่อน ซึ่งคาดว่าจะมีน้ำใช้การได้ ประมาณ 7,000 ล้าน ลบ.ม. รวมถึงดูผลกระทบต่อเกษตรผู้ใช้ น้ำอย่างไร ปัจจุบันมีพื้นที่ 4 - 5 จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะได้พิ จารณาแนวทางในการทำการเกษตรให้ แก่เกษตรกรต่อไป และจากการประเมินคาดว่ าจะหาทางเติมน้ำในเขื่อน โดยให้กรมฝนหลวงขึ้นปฏิบัติการ ในช่วงวันนี้ (2 ก.ย. 59) ถึงกลางเดือน ก.ย. 59 เนื่องจากมีความเหมาะสมในการขึ้ นปฏิบัติการ โดยได้มีหน่วยปฏิบัติการภาคเหนื อจะเป็นเฝ้าปฏิบัติการเติมน้ำ ในเขื่อนภูมิพลอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 15 ก.ย. นี้ จะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ ง เพื่อวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ด้ านต่าง ๆ ทั้งการเก็บเกี่ยว รวมถึงผลกระทบ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่ อช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ฤดู กาลเพาะปลูกนี้ต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวเป็นการร่ วมมือกันระหว่ างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะบริหารจัดการน้ำโดยมองถึงฤดู กาลผลิตหน้า โดยคาดหวังให้เกษตรกรสามารถผ่ านพ้นวิกฤตได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มี แผนในการลดการเพาะปลูกพื้นที่ข้ าวตามแผนข้าวครบวงจร ในรอบแรก ให้ปรับเปลี่ยน 0.57ล้านไร่ ซึ่ง ครม. อนุมัติโครงการไปแล้ว 5 โครงการ 40 จังหวัด มีพื้นที่เป้าหมายใน จ.สุโขทัย และนครสวรรค์ รวม 13,805 ไร่ ในรอบสอง พื้นที่เพาะปลูก 7.32 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยกระทรวงเกษตรฯ มีแผนจะลดพื้นที่เพาะปลูกข้าว จำนวน 4.49 ล้านไร่ แบ่งเป็น การปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ หลากหลาย 0.30 ล้านไร่ การปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ 0.05 ล้านไร่ การไถกลบตอซังปลูกพืชปุ๋ยสด 0.50ล้านไร่ และการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ ของดินและพลิกฟื้นผืนนา ใต้ร่มพระบารมี 3.19 ล้านไร่ ซึ่งในการปลูกข้าวรอบสองนี้ จะมีโครงการช่วยเหลือการปรั บเปลี่ยนจากการปลูกข้าวไปปลูกพื ชใช้น้ำน้อยด้วย และในรอบสาม จะไม่มีการส่งเสริมการปลูก เนื่องจากจะไม่ได้ผลผลิตคุ ณภาพดี มีต้นทุนสูงด้วย


เขื่อนภูมิพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ สถานการณ์น้ำ ฉัตรชัย สาริกัลยะ