มหาดไทยทำหนังสือชี้แจงกรณีเข้าใจผิดยุบอบต.

23 August 2016


รายงานข่าว กระทรวงมหาดไทย (มท.) ทำจดหมายด่วนที่สุด แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารแงค์กรปกครองท้องถิ่นทุกจังหวัด เรื่อง การชี้แจงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อเสนอปฎิรูปองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)

ตามที่มีการส่งข้อความหรือไลน์กันว่ามีการผ่านร่างกฎหมายยุบอบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ นั้น

มท.ขอเรียนข้อเท็จจริงว่าภาพแสดงผลคะแนนดังกล่าวเป็นการประชุมแสดงความเห็นของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(สปท.)ไม่ใช่การประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ในการพิจารณาร่างกฎหมายแต่อย่างใด

สำหรับความเห็นของ สปท.นั้นตามขั้นตอนจะต้องเสนอร่างความเห็นดังกล่าวไปยังที่ประชุมตัวแทนของสนช./สปท./ครม.และส่วนราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอครม.ถ้าครม.เห็นชอบก็จะส่งกลับไปให้ส่วนราชการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าสมควรจะเสนอเป็นร่างกฎหมายหรือไม่ควรมีรายละเอียดอย่างไร ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวยังต้องใช้ระยะเวลาและการพิจารณาตามขั้นตอนอีกพอสมควรมิใช่จะมีการใช้บังคับเป็นกฎหมายในขณะนี้แต่อย่างใด

จึงขอให้จังหวัดแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นด้วยรวมทั้งให้สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนอย่างกว้างขวางตามวิธีการที่ได้แจ้งมาแล้วต่อไปด้วย


อบต. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กระทรวงมหาดไทย ปฏิรูปองค์การบริหารส่วนตำบล