ฝากเงินจ่ายค่าน้ำล่วงหน้าคนสูงวัยติดใจใช้แล้ว 5 หมื่นกว่าราย

23 August 2016


นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า  ปัจจุบัน กปน.ได้ปรับปรุงการให้บริการรองรับความต้องการของผู้ใช้น้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และรองรับผู้สูงวัยที่มีรายได้แต่ไม่ชอบออกจากบ้านมาจ่ายค่าน้ำ นั่นคือ การให้บริการรับฝากเงินค่าน้ำประปาล่วงหน้า เพื่อนำไปหักค่าน้ำเป็นรายเดือน ซึ่งบริการดังกล่าว นอกจากจะให้บริการผู้ใช้น้ำที่มีเวลาน้อย ไม่สะดวกไปชำระเงิน ซื้อบ้านไว้แต่ไม่มีคนอยู่ หรือต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลานาน ดังนั้นเพื่อป้องกันการลืมชำระค่าน้ำจนถูกตัดน้ำ โดยคั้งแต่เปิดบริการจนถึงปัจจุบันมีผู้ใช้บริการแล้ว 54,672 ราย คิดเป็นเงินฝากจ่ายค่าน้ำ 38,604,992 บาท