ไอคอนสยามประกาศ3พันธกิจเพื่อสังคม

18 August 2016


บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ผู้บริหารโครงการไอคอนสยาม ร่วมกับ สำนักงานเขตคลองสาน, สำนักงานเขตธนบุรี, สภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน, สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี, อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน, สถานีตำรวจนครบาลสมเด็จเจ้าพระยา และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จัดการประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม” ณ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเฟ้นหาเยาวชนมาเป็นผู้แทนนำเสนอ “โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย” เติมความภูมิใจให้เต็มชาติ มุ่งถ่ายทอดเรื่องราวดีงามของชุมชนกะดีจีน-คลองสาน เพื่อส่งต่อแนวคิดภาคภูมิแผ่นดินไทยไปสู่กลุ่มเยาวชนให้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเอกลักษณ์ที่ดีงามของย่านนี้ไว้ พร้อมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความหวงแหนในชุมชนประวัติศาสตร์แห่งนี้

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยามมีพันธกิจสามประการต่อประเทศไทยคือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบ, มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างยั่งยืน และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่อยู่คู่กับวิถีคนริมน้ำเจ้าพระยามาช้านาน โดยเมื่อไม่นานนี้ ไอคอนสยามได้ริเริ่มและมีส่วนผลักดัน “โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย” ซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่คนไทยได้เล่าเรื่องราวที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและส่งเข้ามาที่โครงการเพื่อเก็บรวบรวมเป็นคลังสมบัติดิจิตอล เสมือนคลังข้อมูลที่เก็บรวบรวมเรื่องราวที่ดีงามของประเทศไทย ประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ในฐานะที่ไอคอนสยามได้เข้ามาเป็นสมาชิกในชุมชนคลองสาน เราจึงอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนให้คนในชุมชนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนนี้ จึงจัดประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม” ขึ้น เพื่อต่อยอดโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย ผ่านเสียงเล็กๆ ที่มีพลังจากเยาวชนในย่านกะดีจีน-คลองสาน โดยทูตน้อยกลุ่มนี้จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนโครงการในชุมชน บอกเล่าเรื่องราวในย่านที่พวกเขาภูมิใจให้คนทั่วไปรับรู้ ทั้งยังเป็นผู้สืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของย่านกะดีจีน-คลองสานให้คงอยู่สืบไป

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวต่อว่า กลุ่มเยาวชนเป้าหมายของทูตน้อยไอคอนสยาม คือนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายในพื้นที่กะดีจีน-คลองสาน โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกวดโครงการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความภาคภูมิใจในย่านกะดีจีน-คลองสานในนามโรงเรียน และ การประกวดทูตน้อยไอคอนสยามประเภทบุคคล ซึ่งก่อนประกวดทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยการเข้าค่ายอบรมให้ความรู้ จากวิทยากรมากประสบการณ์ ได้แก่ อาภรณ์ กุลวัฒโท ประธานสภาวัฒนธรรมเขตคลองสาน, ธีรนันท์ ช่วงพิชิต นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ และปัญญภัทร เลิศสำราญเริงรมย์ ผู้เชี่ยวชาญย่านกะดีจีน-คลองสาน, ทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แหล่งวัฒนธรรมและสถานที่ล้ำค่าย่านกะดีจีน-คลองสาน เช่น ป้อมป้องปัจจามิตร โรงเกลือโบราณและบ้านโบราณของคณบดีชาวจีน เป็นต้น โดยภารกิจของทูตน้อยไอคอนสยามตลอดทั้งปี คือเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวอันน่าภาคภูมิใจของชุมชนให้คนภายนอกได้รับทราบ และเป็นผู้นำขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเข้าร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อฟื้นฟูและรักษาแม่น้ำคูคลองในย่านกะดีจีน-คลองสาน หลังจากดำรงตำแหน่งครบ 1 ปี จะมีการคัดเลือกทูตน้อยชุดใหม่ในปีต่อไป เพื่อมาสานต่อปณิธานของทูตน้อยรุ่นพี่ ที่มุ่งมั่นสร้างประโยชน์แก่ชุมชน วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

“ทูตน้อยไอคอนสยาม จะเป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่แห่งย่านชุมชนกะดีจีน-คลองสานที่จะมาบอกเล่าความรักและความภาคภูมิใจภายในย่าน เพื่อปลุกกระแสรักกะดีจีน-คลองสาน และหวงแหนแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะย่านกะดีจีน-คลองสาน คือ ย่านประวัติศาสตร์ มีความเป็นมาทางวัฒนธรรมที่ยาวนาน ทั้งยังเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้สิ่งล้ำค่าของท้องถิ่น เพื่อสร้างตัวแทนเยาวชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถบอกเล่าเรื่องราวอันน่าภาคภูมิใจของย่านกะดีจีน-คลองสาน ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ และขยายสู่ระดับโลกต่อไป” นายสุพจน์กล่าว

สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดทูตน้อยไอคอนสยาม ในนามโรงเรียน มีทั้งสิ้น 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดสุวรรณ ในหัวข้อทูตน้อยไอคอนสยามชวนเที่ยวชมสวนสมเด็จย่า, โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ ในหัวข้อร่วมใจอนุรักษ์คลองสาน-เจ้าพระยา รู้คุณค่าเพื่อประชาชนชาวไทย, โรงเรียนวัดทองเพลง ในหัวข้อเที่ยว 4 วัดทองแห่งคลองสาน และโรงเรียนวัดพิชัยญาติ ในหัวข้อภาพสลักสามก๊ก มรดกพิชัยญาติ ทั้งนี้ยังมี 2 ผู้ชนะเลิศการประกวดทูตน้อยไอคอนสยามประเภทบุคคล ได้แก่ ด.ญ.ศุภิสรา พึ่งพุทธิกานต์ อายุ 10 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดทองเพลง เป็นผู้ชนะเลิศทูตน้อยไอคอนสยามฝ่ายหญิง และ ด.ช.ธนกฤต บุญญาวรกุล อายุ 10 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา เป็นผู้ชนะเลิศทูตน้อยไอคอนสยามฝ่ายชาย

ทูตน้อยไอคอนสยามทั้งสองคน กล่าวถึงความประทับใจที่ได้เข้าร่วมโครงการว่า พวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนย่านกะดีจีน-คลองสาน รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสเข้าประกวดทูตน้อยไอคอนสยามและยังได้รับเลือกให้เป็นทูตน้อยปีแรกด้วย จากนี้ไปพวกเราจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด จะตั้งใจเป็นตัวแทนชุมชนกะดีจีน-คลองสานเพื่อบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ที่เป็นความภูมิใจของบ้านเรา เช่น วัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน อาหารโบราณ วัฒนธรรมริมแม่น้ำ ให้คนทั่วไปรับรู้ โดยหวังว่าสิ่งที่ทำจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆ ในชุมชนอื่นรักและภูมิใจในชุมชนของตัวเองเช่นกัน


ไอคอนสยาม พันธกิจเพื่อสังคม ทูตน้อยไอคอนสยาม สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา