WCA ร่วมกับ IeSF จัดการประชุมสุดยอดผู้นำวงการ e-Sports

15 August 2016


การประชุมสุดยอดผู้บริหารแห่ งวงการ e-Sports นานาชาติ (The Global e-Sports Executive Summit) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่ าง World Cyber Arena (WCA) และInternational e-Sports Federation (IeSF) ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับอุ ตสาหกรรม e-Sports ทั่วโลก ผ่านการหารือถึงแนวทางการพั ฒนาและเห็นพ้องต้องกันในประเด็ นสำคัญต่าง ๆ ของวงการ ส่งผลให้การประชุมครั้งนี้เป็ นปรากฏการณ์ที่มีความสำคัญที่สุ ดต่ออุตสาหกรรม e-Sports ของจีน เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย e-Sports ทั่วโลกอย่างไร้ขีดจำกัด

 

สำหรับการประชุมสุดยอด e-Sports ครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศจี นนี้มีผู้แทนจาก 47 ประเทศสมาชิกของ IeSF เข้าร่วม ทั้งยังได้เชิญผู้บริหารระดั บอาวุโสอีกหลายราย โดยมีการคาดการณ์ในวงกว้างว่าการประชุมครั้งนี้จะเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรม pan-sports ทั้งหมด

ในฐานะเจ้าภาพการประชุม WCA ได้ติดต่อประสานงานกั บประเทศและองค์กรต่าง ๆ ในเชิงลึก โดยนายซู เสวียเฟิง ประธาน WCA ได้พบปะกับผู้ที่คว่ำหวอดในอุ ตสาหกรรม e-Sportsจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมนี เดนมาร์ก รัสเซีย บราซิล อิหร่าน และ แอฟริกาใต้ ซึ่งในระหว่างการประชุม นายซูได้เห็นพ้องกับแขกผู้มีเกี ยรติเหล่านี้เกี่ยวกับความร่ วมมือด้าน e-Sports ในอนาคต ซึ่งความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ WCA ที่จะขยายความร่วมมือและความเป็ นหุ้นส่วนทั่วโลก ขณะเดียวกันก็เผยให้เห็นถึ งความเชื่อมั่นและศักยภาพของ WCA ที่แพร่กระจายออกไปในทุกภูมิภาค

การประชุมสุดยอดผู้บริหารแห่ งวงการ e-Sports นานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่ าง WCA และ IeSF นี้ ได้กลายเป็นกลไกเชื่อมต่อที่ สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม e-Sports ของจีน ผ่านการติดต่อสื่อสารเชิงลึ กระหว่าง WCA กับองค์กรต่างๆในแวดวง e-Sports ในหลายประเทศและภูมิภาค ซึ่ง WCA ไม่เพียงแต่ได้ประชาสัมพันธ์ตั วเองบนเวทีโลกเท่านั้น หากยังแผ่อิทธิพลและสร้างการรั บรู้ต่อแบรนด์อีกด้วย ทั้งนี้ e-Sports เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มี การเติบโตมากที่สุดของจีน และการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ก็ ช่วยสร้างช่องทางการติดต่อ รวมถึงความร่วมมืออันแน่นแฟ้นกั บประเทศอื่นๆ ด้วย นับเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคั ญในการคงไว้ซึ่งความหลากหลาย ตลอดจนการขยายตัวไปทั่วโลกของอุ ตสาหกรรม e-Sports นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังก่อให้เกิ ดสภาพแวดล้อมที่เข้มแข็งและเป็ นประโยชน์แก่วงการ e-Sports ของจีน เพื่อการมีส่วนร่วมในเวที โลกมากยิ่งขึ้น

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน WCA จะนำทรัพยากรทั่วโลกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบ และร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้ ขยายไปในวงกว้าง โดยในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว อิทธิพลของ WCA และอุตสาหกรรม e-Sports ของจีนจะขยายตัวไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและครอบคลุม