สื่อรัฐสภาเตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึกขอฟังแจงแก้ไข รธน.

17 August 2015


สมาคมนักข่าวฯ-สื่อมวลชนประจำรัฐสภา เตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึก "บวรศักดิ์" ขอร่วมฟัง กมธ.ยกร่างฯแจง"ตัวแทน สปช.8 กลุ่ม-ครม." ที่ขอปรับแก้เนื้อหา รธน. ระบุเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายในสังคม ย้ำเจตนารมณ์ให้ประชาชนเป็นพลเมืองใน รธน.

นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและปฏิรูปสื่อ ในฐานะโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากนายมงคล บางประภา ผู้สื่อข่าวอาวุโส นสพ.บางกอกโพสต์ ประจำรัฐสภา ว่า ในวันที่ 17 สิงหาคม คณะสื่อมวลชนประจำรัฐสภาจะยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้อนุญาตสื่อมวลชนประจำรัฐสภามีโอกาสเข้ารับฟังการการชี้แจงถึงเหตุและผลของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม ที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสตัวแทนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 8 กลุ่ม และตัวแทนคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากขั้นตอนการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราในช่วง 60 วันและการขยายเพิ่มอีก 30 วัน คณะสื่อมวลชนได้ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการที่ไม่อนุญาตให้เข้ารับฟังการพิจารณารายมาตรามาด้วยดี

นายมานพกล่าวว่า สมาคมนักข่าวฯเห็นด้วยกับความประสงค์ของคณะสื่อมวลชนประจำรัฐสภา เพราะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำหน้าที่สื่อกลางในการถ่ายทอดเหตุและผลของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญจากร่างแรกที่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะมาแล้ว เพราะไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติใดห้ามการเผยแพร่เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนที่จะส่งร่างฯ ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา อีกทั้งเจตจำนงของรัฐธรรมนูญกำหนดให้ปวงชนชาวไทยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีสถานะเป็นพลเมืองและให้พลเมืองมีส่วนร่วมในทางการเมือง การเผยแพร่เนื้อหาสาระของการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านการเข้ารับฟังของสื่อมวลชน จึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในสังคม จึงขอให้คณะสื่อมวลชนประจำรัฐสภาเป็นตัวแทนเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกกับนายบวรศักดิ์ เพื่ออนุญาตให้เข้าฟังการประชุมชี้แจงดังกล่าว ในนามสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและคณะสื่อมวลชนประจำรัฐสภาต่อไป


สื่อมวลชน รัฐสภา จดหมายเปิดผนึก กรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญ กมธ. รัฐธรรมนูญ รธน. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ