ก.ล.ต. เปิดรับฟังการปรับปรุงเกณฑ์การเลิกกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ index fund

22 July 2016


ก.ล.ต. เปิดให้ภาคธุรกิจและผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลิกกองทุนรวมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (listed fund) กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และกองทุนรวมดัชนี (index fund) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับเกณฑ์การเลิกกองทุนรวมสำหรับ listed fund รวมถึง ETF กรณีที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วพบว่ามีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการที่ไม่ประสงค์จะเลิกกองทุนรวม จะมีเวลาที่จะแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ได้ นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะยกเว้นเกณฑ์การเลิกกองทุนรวมสำหรับ index fund และ ETF ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ การปรับปรุงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวมประเภทอื่น

ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง email [email protected] จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559


ตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวม