เปิดมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย (OTOP Extravaganza)

13 July 2016


รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า  ปัจจุบันตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP (One Tumbon One Product) มีมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงรวมกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีประเภทสินค้าจำนวนกว่า 80,000 รายการ  และมีส่วนในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในระดับฐานราก อย่างไรก็ตามจากปัญหาภัยแล้งซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชน และความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 จึงได้มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้า OTOP เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการใช้จ่ายของประชาชนในการซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP และกระจายรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น และชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง มีรายละเอียดของมาตรการภาษี ดังนี้

หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการซื้อสินค้า OTOP ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้  1. ต้องเป็นสินค้า OTOP ที่ได้รับการรับรองและลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน 2. เป็นรายจ่ายในการซื้อสินค้า OTOP ให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  โดยใบกำกับภาษีต้องระบุรายการว่าเป็นสินค้า OTOP

ทั้งนี้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

มาตรการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในภาพรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการใช้จ่ายของประชาชนในการซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP และกระจายรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น และชุมชน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจ   ระดับฐานรากที่มีห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ แรงงาน วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากยิ่งขึ้น

 

 

 


กระทรวงการคลัง OTOP สินค้าโอทอป ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าโอทอป