กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯนำร่อง100โรงงานเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำให้ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล

1 July 2016


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดินหน้าโครงการเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำให้ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล นำร่อง ในโรงงานอุตสาหกรรม 100 แห่ง ใช้งบกองทุนอนุรักษ์ฯ สนับสนุนค่าลงทุนไม่เกินร้อยละ  30 ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อแห่ง หวังลดต้นทุนการผลิตให้แก่โรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิง ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนตามแผน AEDP

นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้ดำเนินการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำไปเป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล โดย พพ. พร้อมสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ 100 แห่ง ในด้านเงินทุนเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบหัวเผาหม้อไอน้ำซึ่งเดิมใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล อาทิ ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเตา ให้เป็นหม้อไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) ซึ่ง พพ. จะสนับสนุนเงินทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าลงทุนทั้งหมด แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อแห่ง

ทั้งนี้ งบประมาณส่งเสริมการลงทุน ตามโครงการปรับเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำฯ ดังกล่าว มาจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2559 จนถึง กรกฎาคม 2560 โดยปัจจุบันได้มีโรงงานที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ฯ ตามเงื่อนไข คือจะต้องลงทุนเองบางส่วน และมีความพร้อมในด้านสถานที่ และการอำนวยความสะดวกในการให้ทีมงานเข้าไปติดตั้งปรับปรุงระบบ รวมทั้งมีความพร้อมในการจัดซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในหม้อไอน้ำต่อไป

นายธรรมยศ กล่าวเพิ่มว่า เบื้องต้นประโยชน์ของโครงการสนับสนุนเพื่อปรับหัวเผาหม้อไอน้ำ ให้สามารถใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวลอัดเม็ด จะช่วยให้โรงงานที่เข้าร่วมโครงการ สามารถลดต้นทุนในการผลิตของโรงงาน หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนพลังงานลดลงจากเดิมที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล รวมทั้งประโยชน์ในภาพรวมคือลดการใช้เชื้อเพลิงนำเข้า ลดการสูญเสียเงินตราไปต่างประเทศ เกิดการพึ่งพาพลังงานที่ผลิตได้ในประเทศ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

“พพ. ได้เดินหน้าตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2558 – 2579 หรือ AEDP 2015 โดยโครงการปรับเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำ เพื่อให้สามารถใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวลอัดเม็ดได้นั้น ถือเป็นหนึ่งในมาตรการส่งเสริมตามแผน AEDP ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยให้สามารถบรรลุ        ตามเป้าหมายหลักของแผน ฯ  ที่ประเทศไทยจะมีการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนร้อยละ 30 ของพลังงานที่ใช้ในประเทศภายในปี 2579” นายธรรมยศ กล่าว


ธรรมยศ ศรีช่วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน โรงงานอุตสาหกรรม ต้นทุนการผลิต โครงการเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำ เชื้อเพลิงชีวมวล